SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OM, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 705):
(III 7) OMVACCINERA, -ing. vaccinera (ngn) på nytt. SundhetscollBer. 1853, s. 84 (: omvaccinering). Wirgin Häls. 3: 212 (1933).
(III 7) OMVAL, n.
1) förnyat val. Dalin (1853; angivet ss. nytt ord). VerdS 5: 23 (1889). Har vid valet ingen erhållit minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, anställes omval mellan de två, som fått de flesta rösterna. SFS 1938, s. 1022.
2) omväljande (av ngn), återval. Jag föreslår omval. Hans omval är osäkert. Sundén (1887).
(III 7) OMVALKA, -ning. (för förbättring) valka (ngt) på nytt. Omvalkadt kläde, vadmal, ylletyg. Murberg FörslSAOB (1791). WoJ (1891).
(I 1, III 1) OMVALLA, v.1, -ning (Serenius G 2 b (1734), Björkman (1889)). [efter t. umwallen] (†) omge (ngt) med vall l. mur o. d.; äv. i bild o. oeg. Linc. N 5 a (1640). Nu har och glömskan tig med ävig mur omvalladt. TRudeen Vitt. 154 (1696). Stranden var omvallad med en hvit fin klar sand. Linné Sk. 134 (1751). Björkman (1889: omvallning).
(III 2 b) OMVALLA, v.2 [efter ä. t. umwallen; jfr fsv. umvalla, vandra omkring (ngt)] (†) ströva omkring. (Vi) moste i wåhra vnga åhr såsom wilda foglar omwalla at sökia brödh och födan hoos gott Christmilt follk. Adlersparre HSaml. 2: 380 (i handl. fr. 1681).
(III 7) OMVALLA, v.3, -ning. idrott. valla (skidor) på nytt. —
(III 7) OMVALSA, -ning. tekn. (för förbättring) valsa (ngt) på nytt. Omvallsad jernplåt. Murberg FörslSAOB (1791). TT 1871, s. 111.
(III 7) OMVANDLA, -ing; -are (utom i ssgn frekvens-omvandlare bl. mera tillf., SDS 1906, nr 287 A, s. 3). [efter t. umwandeln] (i sht i fackspr.) ge (ngt) en väsentligen annan natur l. beskaffenhet; ombilda l. omdana l. omändra l. förvandla (ngt); ofta med bestämning inledd av prep. till (stundom i). Linsen i ögat hos ryggradsdjuren .. är ett stycke omvandlad epidermis. Thorell Zool. 1: 20 (1860). Då algerna förmå omvandla i havsvattnet lösta oorganiska näringsämnen till för djurvärlden användbara organiska ämnen, bli de (osv.). NoK 19: 6 (1923). Kloroform omvandlas av kaliumhydroxid i kaliumformiat och kaliumklorid. Starck Kemi 247 (1931). jfr frekvens-omvandlare. särsk. ss. vbalsbst. -ning, förhållandet att omvandla ngt l., vanl., att ngt omvandlas; ombildning, omdaning, omändring; äv. konkretare. Benmjölets .. omvandling till växtnäring. Arrhenius Jordbr. 1: 234 (1862). De omvandlingar som kolsyran undergår i växten. Lidforss VäxtLiv 15 (1904). Bolin VFöda 347 (1934).
Ssgr (i sht i fackspr.): omvandlings-förlopp. SkogsvT 1910, Fackupps. s. 226. -process. AHB 26: 11 (1869). -produkt. NF 2: 1208 (1878). -punkt. temperatur vid vilken ett ämne övergår från en av sina former till en annan. 2NF 22: 836 (1915). -temperatur. omvandlingspunkt. SvUppslB (1934). -värme. värmemängd som per viktenhet upptages l. frigöres, då ett ämne övergår från en av sina former till en annan. SvUppslB (1934).
OMVANDRA, -ing (Emporagrius Cat. P 4 b (1669), Atterbom Minn. 192 (1817)).
1) (numera föga br.) till III 2 b: vandra omkring (ngnstädes), kringvandra. Gudz folcks Barn, som i theras fyrotijo åhrs omvandring i Öknene blefwo både födde och döde. Emporagrius Cat. P 4 b (1669). (Jag) omvandrar i denna minnenas labyrint (dvs. Rom). Böttiger 6: 256 (1836).
2) (†) till III 8: vandrande passera förbi (ngn). (De på Djurgårdens bänkar) sittande sällskaper väcktes till uppmärksamhet, då han omvandrade dem. Almqvist Smar. 36 (1845).
Spoiler title
Spoiler content