SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1953  
PORTO por32, äv. -to2, äv. 40 (Weste synes ha känt båda accentueringssätten; på`rrto Dalin), sbst.2, n. (AntecknSaml. 242 (1645) osv.) ((†) r. l. m. Hülphers Norrl. V. 2: 67 (1797), VexjöBl. 1831, nr 27, s. 4 (: postporto)); best. -t; pl. -n (Dalin 2: 233 (1855)) ((†) = (ResolFrijbr. 1704, s. B 3 b, HovförtärSthm 1758, s. 4009 (: Postporto)); porten (möjl. äv. att hänföra till sg. port) FörordnPostw. 37 (1703); porti Jungberg (1873)); förr äv. PORT, sbst.4, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(port 16671707. porto (-tt-) 1645 osv.)
Etymologi
[jfr t. porto, av it. porto, bärande, befordran, till it. portare, bära, av lat. portare (se PORTERA); jfr fr. port till porter, av lat. portare]
avgift för befordran av postförsändelse(r) l. telegram; i allm. om på förhand (vanl. gm påsatta frimärken) betalad dylik postavgift; äv. om det för en postförsändelse nödvändiga beloppet i frimärken. Enkelt porto, det minsta portobelopp som kan utgå för visst slag av postförsändelse inom visst område. Brevet var så tungt att det kostade dubbelt porto. AntecknSaml. 242 (1645). Portot för postförsändelser i allmänhet kan .. utgöras medelst frimärken. IllSv. 10 (1873). SFS 1940, s. 13. — jfr BREV-, LOKAL-, PAKET-, POST-, RIKS-, STRAFF-, TELEGRAM-, UTRIKES-PORTO m. fl.
Ssgr: PORTO-AVGIFT~02, äv. ~20. porto; jfr post-avgift. SFS 1834, nr 43, s. 12.
-BELOPP. jfr -avgift. SFS 1835, nr 35, s. 1. SvPostv. 14 (1924).
-BESPARANDE, p. adj. —
-BESPARING.
-BETALNING. (numera bl. tillf.) FörordnPostw. 37 (1703).
-BREV. (†) brev för vilket porto har erlagts l. skall erläggas. VDR 1706, Verif. 700. BtRiksdP 1872, I. 1: nr 1, Bil. 6, s. 9. —
-FRI. om postförsändelse l. om försändning l. befordran med post o. d.: för vilken porto icke behöver erläggas; ofta ss. adv. ResolFrijbr. 1704, s. C 4 a. Portofri korrespondens. SFS 1873, nr 72, s. 10. BtRiksdP 1938, XIII. 3: nr 1, s. 1. särsk. (†) allmännare, i fråga om fraktavgift. På denna vagn får man ej portofritt föra med sig öfver 40 à 50 ℔. Bergman VSmSkr. 120 (1825).
-FRIHET~02, äv. ~20. [delvis avledn. av -fri] befrielse från att erlägga porto, fribrevsrätt. Ingen periodisk skrift lärer kunna bära sig, om ej dess utgifvare .. af Regeringen hugnas med portofrihet. SvLitTidn. 1815, sp. 68. FFS 1924, s. 401.
-FRIMÄRKE~020. (i fackspr.) Geijer Postförf. 109 (1868).
-FÖRHÖJNING. = -höjning. BtRiksdP 1870, I. 1: FörslPostst. s. 47. —
-INKOMST~02, äv. ~20. inkomst av post- l. telegramporton. BtRiksdP 1870, I. 1: FörslPostst. s. 74. —
-INTÄKT~02, äv. ~20. = -inkomst. SvPostv. 137 (1924).
-JOURNAL. (förr) post. = debiterings-journal. Geijer Postförf. 143 (1880).
-KUPONG. (tillf.) (internationell) svarskupong. SvD(A) 1920, nr 344, s. 9.
-LINDRING. = -nedsättning. SvPostv. 206 (1924).
-MODERATION. (numera föga br.) jfr moderation 3. SPF 1853, s. 68. SvPostv. 218 (1924; om ä. förh.).
-MÄRKE. (†) = lösenmärke; äv.: frimärke. SPF 1856, s. 4. Döss o. Lannge (1908).
-MÄRKT, p. adj. (†) om postförsändelse: försedd med lösenmärke. Geijer Postförf. 143 (1880). Därs. 150 (1890).
-PLIKTIG. (i fackspr.) om postförsändelse: för vilken porto skall erläggas. SD(L) 1897, nr 68, s. 2. Postst. 1941, s. 194.
-SATS. om var särskild av de olika i posttaxa fastställda portoavgifter som gälla för befordran av postförsändelse o. som variera efter försändelsens vikt o. adressortens läge (inom l. utom landet osv.) o. d.; äv. om var särskild av de olika (uppåt o. nedåt begränsade) viktsatser efter vilka dylika avgifter variera. SPF 1855, s. 261. Geijer Postförf. 143 (1880). SFS 1939, s. 9.
-STÄMPEL.
1) (om ä. förh.) stämpel som användes i st. f. nutida frimärken. SvPostv. 270 (1924).
-SÄNKNING. jfr -nedsättning. SvPostv. 154 (1924).
-TAXA. (numera föga br.) taxa l. tariff för portosatser l. portoavgifter, posttaxa. SFS 1834, nr 43, s. 2. FFS 1899, nr 24, s. 3.
-UPPBÖRD~02, äv. ~20. uppbörd av portoavgifter. Thurgren StadgPostv. 81 (1858). BtRiksdP 1870, I. 1: FörslPostst. s. 8. —
-UTLÄGG~02, äv. ~20. om utbetalning av portoavgifter (för egen l. annans räkning). —
-ÄNDRING. SvPostv. 126 (1924).
Spoiler title
Spoiler content