SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1956  
RAPSODISK rapsω4disk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(äv. rhap-)
Etymologi
[jfr t. rhapsodisch, eng. rhapsodic(al), fr. rapsodique, gr. ῥαψῳδικός; till RAPSOD]
1) (med prägel av fackspr., mera tillf.) som har avseende på en rapsod l. hans recitation l. värksamhet; äv. allmännare: som avser bearbetning l. sammanställning av skilda värk till ett helt. Folkets roll, hvad visornas gestaltning beträffar, är .. väsentligen bearbetande, rapsodisk. NordT 1895, s. 254.
2) om framställning i tal l. skrift o. d.: som består av med varandra löst sammanfogade (ofta mer l. mindre disparata) avsnitt; som flyktigt behandlar flera ämnen; som ger glimtar; som saknar enhetlighet o. fast komposition; äv.: osammanhängande, osystematisk, fragmentarisk; äv. om tankegång l. vetande o. d. med liknande egenskaper. Eders Höggr. Exc. wille förlåta mig thette mitt rapsodiske wärket (dvs. ett brev). Annerstedt UUH Bih. 2: 6 (i handl. fr. 1655). Stå .. (tankarna) ej i ett fortgående sammanhang, kallas framställningen fragmentarisk eller rapsodisk. Lindblom Log. 231 (1836). (Han) har för södra Öfvermasmästaredistriktet lemnat en berättelse, lika rapsodisk, oredig och ofullständig som vanligt. JernkA 1848, s. 147. Författningar, hvarom vi ty värr endast kunna lemna rhapsodiska underrättelser. Agardh (o. Ljungberg) II. 2: 130 (1856). (En) kortfilm, som gav en rapsodisk skildring av metallindustrien. Form 1938, s. 178. särsk.
a) (tillf.) om känsla: som lever l. kommer till synes bl. glimtvis l. med avbrott, som flammar upp då o. då. Rydqvist i 2SAH 12: 370 (1827).
b) (mera tillf.) om person: som talar l. skriver l. tänker o. d. osammanhängande l. utan stadga o. konsekvens o. d.; som flyktigt berör olika ämnen l. som hoppar från det ena till det andra; äv. om sådan persons sätt. Den pratsamme, rapsodiske svärmaren Baader. Wirsén i 2SAH 56: 101 (1879). (Han var) alltid mycket intressant att tala med trots sitt något rhapsodiska sätt. Lundberg-Nyblom NorrstrArno 163 (1932).
c) ss. adv.; särsk.: i form av glimtar, glimtvis; osammanhängande, fragmentariskt. Hammarsköld SvVitt. 1: 18 (1818). Att jag .. alltför rhapsodiskt för dig utvecklade mina förhållanden i Baronens hus, för att icke blifva missförstådd. PoetK 1820, 1: 71. Schellings rapsodiskt genialiska tankar. Frey 1843, s. 364. (Forssius) upplade nytt konto för räkenskaperna, som förut förts ganska rapsodiskt. Hagström Herdam. 1: 475 (1897). Hallström Händ. 57 (1927). särsk. (†) övergående i bet.: godtyckligt, på måfå l. dyl. Så länge man med Aristoteles .. rhapsodiskt på et måfå antager dessa .. categorier, utan at vara säker, om och hvarföre det just gifves så många. Lutteman Schulze 193 (1799).
3) metr. som utmärkes av att versraden är den högsta rytmiska enheten; motsatt: strofisk. AntT X. 1: 392 (1890). Skaldestycket (kan ha) .. rapsodisk form, (dvs.) består af verser af samma slag, såsom blankvers, alexandrin .. knittelvers. Brate SvSpr. 225 (1898). 2SvUppslB (1952).
Spoiler title
Spoiler content