SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1964  
SAMIEL l. SAMIELI l. SEMIEL, r. l. m.
Ordformer
(samiel (-iël) 18251871. samyel 1787. sam-yeli 1871. semyel 1789)
Etymologi
[jfr t. samiel, sam-yeli, eng. samiel, sameyel, fr. samiel; av turk. samyeli, av sam, samum (se SAMUM), o. yel, vind]
(†) samum. Ödmann Niebuhr 276 (1787). Dalin (1871).
Spoiler title
Spoiler content