SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1982  
SOUTIEN, n.
Etymologi
[liksom t. soutien av fr. soutien, till soutenir, (under)stödja m. m., av lat. sustinere, hålla uppe, stödja, av subs, under (se SUSPENDERA), o. tenere, hålla (se TENOR)]
(†) stöd l. bistånd l. hjälp; äv. (i förb. med objektiv genitiv): hållande i (gott) stånd, upprätthållande, vidmakthållande; äv. konkret(are), dels om person(er) som stöder l. bistår l. hjälper ngn, dels liktydigt med: underhåll (o. skötsel) l. uppehälle l. vivre. Jag recommenderar .. at H. Hofmarskalken .. (i ekonomiska angelägenheter) täcktes tala för det almänna bästa, om soutien härifrån (dvs. från kansliet i Bender) är intet at tvifla. CFeif (1712) i BrinkmArch. 1: 153. Rijtmästaren skall innan kårt hålla bröllop med en husjungfru .. och som hon skal wara en ganska snäll menniska, kan hon bijdraga til hushållets soutien. Mennander Brev 68 (1768). (Tjänsten ss. amanuens hos rikshistoriografen) (efter S. Loenboms död) bibehållas riket till gagn och någon förtjänt behöfwande till begynnelse av soutien. HH XXXII. 1: 45 (1776). 1787, d. 30 Dec. afled Jan Aurell .. uti Getinge Prästegård, deräst han har gratis haft sit soutien i 13 års tid. GT 1788, nr 3, s. 4. Som .. (V. v. Rosenheim) berättat mig .. är han i absolut nöd, sen hans sista soutien, Ristell, försvunnit. Kellgren (SVS) 6: 205 (1788). Den aflednas Soutien i 5 år, bestående i föda, husrum och uppasning. BoupptVäxjö 1799. Mineralogien .. (kan) aldrig .. bidraga att ge soutien åt andra än dem, som göra handel med mineralier till sin födkrok. Berzelius Res. 62 (1812). Gynther ConvHlex. (1848).
Ssg (†): SOUTIEN-TRUPP. stöd- l. hjälptrupp l. underhållsförband. KrigVAH 1833, s. 64.
Spoiler title
Spoiler content