SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1983  
SPECIAL spes1ia4l, r. l. m. (KamKollP 1: 387 (1632) osv.), äv. (numera bl. mera tillf.) n. (BoupptSthm 28/10 1659 osv.); best. -en resp. -et; pl. -er.
Ordformer
(special 1632 osv. speciall 1636)
Etymologi
[utlöst ur sådana ssgr som SPECIAL-BOK, SPECIAL-KARTA, SPECIAL-RÄKNING]
1) i fråga om räkenskaper: specificerad, (i förh. till större förteckning l. huvudförteckning) särskild förteckning; i sht om (bok med l. för) kronologiskt förda, i detalj specificerade anteckningar rörande resp. in- l. utbetalningar resp. debiteringar l. krediteringar (i fråga om ä. förh. särsk. om förteckning över debitering l. uppbörd av skatt l. tull); äv.: koncept till sådan specificerad förteckning, ”kladd”; utom i skildring av ä. förh. numera nästan bl. om kompletterande bokföringsbok (bibok l. hjälpbok l. specialbok), motsatt: inventarium, dagbok o. huvudbok; i sht i pl., sammanfattande, om de till en bokföring hörande dylika böckerna; jfr JOURNAL 1 a. KamKollP 1: 387 (1632). Hustru Karin vpwiste .. en special opå sin egendomb. AvvittrSthm 20/10 1658. Special på desse Trägårdsbygningar (i botaniska trädgården i Uppsala) finnas uthi Academiens verifications bööker. Rudbeck Bref 215 (1685). Special eller Kladd till Årlige Inkomsternas uptecknande. VDAkt. 1788, nr 11 (1787). Tullnären med specialen under armen. Bellman (BellmS) 10: 208 (1789). Hufwudräkning öfwer .. (socknens fattig-)medel uplästes och jämfördes med Specialen och verificationerna. VDAkt. 1792, nr 473. Slutsiffrorna för 1552 års tionde af Norrköpings prosteri afse hela prosteriets summa, hemtad ur räkenskapen, och stämmer således ej med kolumnen, der två socknars tionde fattas, emedan specialen för dem blifvit uppbränd. 2VittAH XXIX. 2: 54 (1884). Västhagen Affärsbokf. 105 (1945; i pl., om biböcker). — jfr TULL-SPECIAL m. fl. — särsk. (†) i det bildl. uttr. dra på specialen, arbeta energiskt. Weste (1807). Dens. FörslSAOB (c. 1817).
2) i fråga om karta, sjökort o. d.: särskild, i förh. till huvudkarta l. översiktskarta i mindre skala mera detaljerad l. för särskilt ändamål framställd karta osv. (i sht om sjökort i skalan 1: 50 000—1: 100 000, skärgårdskort); numera företrädesvis om särhållen del i förstorad skala av sjökort, redovisande detalj ur detta. Huvudkarta med infälld special. En ny Uplaga af den 1741 utgifna Chartan med utelemnande af Specialerne öfver Fästningarne kring denna Hafsvik (dvs. Finska viken). Hällström PVetA 1812, s. 12. Ursprungligen var afsikten den, att förutom öfversiktskartor skulle (i resehandboken) finnas äfven en del specialkartor öfver intressanta turistområden, samt att såsom sådana specialer skulle användas stycken af de bästa befintliga kartor öfver det ifrågavarande området. TurÅ 1894, s. 270. Sjökorten äro förutom översiktskartorna dels kustkartor vanligen i skalan 1: 200 000, dels specialer i skalan 1: 100 000 eller för vissa delar av västkusten 1: 50 000. Gartz Segelsport. 133 (1919). I föreliggande atlasband ingå tjugotre huvudkartor .. kompletterade med ett hundratal specialer över mera betydande och tättbebyggda områden. SvGeogrÅb. 1932, s. 241. Globen 1942, s. 54. — jfr MILITÄR-SPECIAL.
Ssgr (till 1; förr): SPECIAL-BOK, se special, adj. ssgr.
-EXTRAKT. utdrag ur special(er). HC11H 10: 155 (1680).
-PERSEDELEXTRAKT~01002. persedelextrakt ur special(er). Chydenius 104 (i handl. fr. 1723).
Spoiler title
Spoiler content