SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1991  
STRIKTE strik3te2, adv. -are. Anm. 1:o Samtliga språkprov med komp. -are (o. superl. -ast) har förts till STRIKT, adj. 2:o I äldre tid användes ordet i superl. stundom med ren lat. gradböjning: Justitien och all disciplin (böra av soldaterna) Strictissime observeras. ReglSwArmeen 1710, s. 6. WoJ (1891). 3:o I äldre tid är stricte möjl. (delvis) att uppfatta ss. en rent lat. form.
Ordformer
(äv. stricte, strickte)
Etymologi
[liksom dan. o. t. strikte av lat. stricte, adv. till strictus (se STRIKT)]
(numera mindre br.) adv. motsv. STRIKT.
1) motsv. STRIKT 1 e. HH XIII. 1: 45 (1562: stricte). Vij skole oss stricte hålle vidh dhe tree fredz conditioner som (osv.). OxBr. 5: 117 (1616). Jagh hafver .. deputeret öffversten Hebpurn .. och secreteraren Johannem Nicodemi och dhem stricte instruerat (beträffande förhandlingarna med Danzig). AOxenstierna 5: 53 (1630). En viss Landzhöfdinge ruinerade et helt lähn, allenast därigenom, at han alt för stricte efterlefde instruction och order. BrinkmArch. 1: 139 (1711). Hvad jag emellertid egentligen ville säga och som stricte hör till ämnet, var att (osv.). Ödman Hemma 209 (1896). Det är inte trevligt för läsaren att möta sidlånga parenteser; det är modernismens motsvarighet till de rekapitulationer av det förgångna, genom vilka åttiotalsrealisterna sökte logiskt strikte motivera utvecklingen i sina romaner. OoB 1936, s. 544. — särsk. motsv. STRIKT 1 e slutet; särsk. i uttr. strikte taget, strängt taget. Det är en annan fråga — som Rec. icke vill afgöra — om det är stricte enligt med den estetiska Rättsläran, att (osv.). Lyceum I. 2: 88 (1810). En stad, min unge vän, består stricte taget af hus, gator, kyrkor, palats. (Lundin o.) Strindberg GSthm 18 (1880). Tonen var strikte affärsmässig. Angered-Strandberg Prär. 161 (1898).
2) motsv. STRIKT 3. Där Kongl. Maj:ts Bref stricte och efter orden uttydes. HC11H 12: 125 (1697). (Vi) kunna .. ej strikte bevisa, att Birger den ödesdigra natten befunnit sig på borgen. HTFinl. 1924, s. 107. Jag vill försöka att berätta några intryck (från utlandsresan) och hålla mig strikte till sanningen. Laurin Minn. 1: 98 (1929); jfr 1.
Spoiler title
Spoiler content