SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1991  
STRUKTURELL struk1tɯräl4, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. strukturell, fr. structurel; till STRUKTUR]
(i sht i fackspr.) som har avseende på l. hänför sig till struktur(en).
1) (mera tillf.) motsv. STRUKTUR 1; särsk. i fråga om utformning o. konstruktion av fartygsskrov; jfr STRUKTURAL 1. De svetsade handelsfartygens strukturella utformning följer .. i huvudsak klassificeringsbestämmelserna för nitade fartyg. TT 1940, Skeppsb. s. 85. TNCPubl. 68: 134 (1977: strukturell dämpning).
2) motsv. STRUKTUR 3; jfr STRUKTURAL 2. Ett intressant exempel på huru den strukturella likheten mellan särskilt martallar och gamla knotiga björkar framkallar en påfallande parallellism i fågelfaunan. NatLiv 2: 645 (1931).
3) motsv. STRUKTUR 4, särsk. (numera mindre br., geol.) motsv. STRUKTUR 4 a: texturell. Fennia VIII. 3: 40 (1893). Bergarternas kemiska och strukturella egenskaper. Ymer 1953, s. 141. SvGeogrÅb. 1953, s. 162.
4) motsv. STRUKTUR 5. Ett .. grundmurat förtroende till räntenivåns stabilitet kan antagligen inte uppnås annat än om statsmakterna gör räntans konstans — möjligen med reservation för smärre strukturella förskjutningar — till en fast punkt i sin ekonomiska politik för framtiden. Östlind Nationalek. 201 (1948). Esping o. Carlsund Samh. 17 (1978).
5) motsv. STRUKTUR 6; i fråga om intellektuell l. konstnärlig verksamhet l. abstrakt företeelse l. dyl.: som har avseende på l. hänför sig till l. tar fasta på strukturen; jfr STRUKTURAL 3. särsk.
a) språkv. motsv. STRUKTUR 6 c: som har avseende på l. hänför sig till strukturen (på olika nivåer) i språket, struktur-; jfr STRUKTURAL 4. Regnéll Sem. 140 (1958: ”strukturell” lingvistik). Strukturell ambiguitet föreligger då flertydigheten beror på att man i ett språkligt uttryck kan tolka de strukturella relationer som föreligger mellan en följd av morfem på mer än ett sätt. Trampe o. Viberg Språkteori 122 (1972). Den typiska transformationsregeln består av två delar: en strukturell beskrivning, som talar om på vilka frasstrukturer regeln kan användas, och en strukturell förändring, som talar om hur strukturen skall ändras. Platzack ModGrTeori 46 (1982).
b) motsv. STRUKTUR 6 d. Bergson .. önskar radikalt separera den positiva vetenskapen, särskilt den exakta vetenskapen, den relationella och strukturella kunskapen, från den metafysiska filosofiens i hans mening absoluta väsenskunskap. Wright KailaMänsklKunsk. 33 (1939). Vissa av de amerikanska ”nykritikerna” .. utgå från övertygelsen att känslorna äro strukturellt lika hos alla människor och att de därför kunna objektiveras och iakttagas. FinT 1955, s. 195. Strukturell aspekt: detet, jaget, överjaget. Egidius ModPsyk. 42 (1977).
Spoiler title
Spoiler content