SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
TACKSÄGELSE tak32gelse, äv. tak3sæj2else l. taksæ4gelse, äv. taksæj4else, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(tach- 15581693. tack- (-kk-) 1526 osv. tak- (-c-) 15261789. -segelse 1561. -seielse (-eij-, -ej-, -ey-, -ll-, -ss-) 15311723. -seigelsen, sg. best. 1693. -seilsens, gen. sg. best. 1536. -seyilse 1536. -siellse 1614. -syelse (-ÿ-) 15631680 (: Tacksÿelse Zedlar). -sägelse 1617 osv. -säjelse (-äi-, -äy-, -äÿ-, -ss-) 15261807)
Etymologi
[jfr ä. d. taksi(g)else (d. taksigelse); jfr äv. mlt. danksage, lt. danksaginge (t. danksagung); till TACK, sbst.1, o. SÄGA, efter mönster av sådana ssgr som PLIKT-UPPFYLLELSE o. SYNDA-BEKÄNNELSE]
1) handlingen l. förhållandet att (i tal l. skrift o. mer l. mindre högtidligt) framföra tack (se TACK, sbst.1 2, 3), tacksamhetsbetygelse; särsk. förr äv.: tack (se c); äv. konkretare, om enskild omgång av tackande; numera nästan bl. i a o. b. Apg. 24: 3 (NT 1526). Kiere h(iertans) syster .. nest en ganske kierligh tachseielsse för myckitt gått .. förnimmer jag, att (osv.). VgFmT II. 6—7: 113 (i handl. fr. 1587). Dereffter giorde Landtmarschalken tackseijelsse till Adelen på Johan Larssons wegne för den liberalitet och förähring dhe honom giordt hade. RARP 1: 28 (1627). Tacksäjelse för et blomster-knippe. Nordenflycht QT 174647, s. 156. (På lysningsmottagningen) dricker man Ruster och Sherry och knaprar på tårtor, och festens föremål förlora sig i tacksägelser. Idun 1890, s. 646. I sina tacksägelser inflickade Maj nästan alltid ord sådana som raring, käraste och lilla sötnos. Hedberg VackrTänd. 79 (1943). — jfr MUNS-TACKSÄGELSE. — särsk.
a) (i sht i religiöst språk) (hänförd) tacksamhetsbetygelse till Gud; äv. lovprisning l. lovsång till Gud; äv. konkretare: bön med tack (för Guds välgärningar o. gåvor). Kol. 2: 7 (NT 1526). Gratias eller tacksäyelse tå man går ifrå boord. Cat. 1562, s. C 8 a. Jorden kläder sig aff glädie med een härlig grön klädning .. gifvandes Herranom en liufflig lucht och röökopffer till tachsäijelse. LWivallius (1632) hos Schück Wivallius 1: 183. När man gick till bords skulle man läsa den svenska välsignelsen och tacksägelsen, när man gick från bordet likaledes. Strindberg SvFolk. 1: 345 (1882). Jag vill lova Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse. Psalt. 69: 31 (Bib. 1917).
b) i fråga om mer l. mindre formaliserad tacksamhetsbetygelse (till Gud) vid kungörelse l. meddelande (om dödsfall); särsk. i uttr. göra l. hålla tacksägelse för ngn; förr äv. nekrolog (se d. o. 2). Bureus Suml. 30 (c. 1600). När någon är död worden, skal ther om af predikostolen gifwas tillkenna, medh tacksäijelse till Gudh, som honom förlossat hafwer. KOF II. 2: 169 (c. 1655). D. 14 (december) giordes tacksejelse för sahl(ig) konungen (dvs. K. XII), efter et tryckt formulaire. Benzelius Anecd. 66 (1718). Sjelfva tacksägelsen efter frånfället, författad af biskop Hedrén, innehåller hufvudsakligen smicker. Ahnfelt HofvLif 2: 137 (c. 1845). Hon tänkte på huru vacker tacksägelse han hållit för deras flicka, som dog förra vintern. Nylander Sjöfolk 2: 258 (1906). Vad spordes i kyrkan i dag? Gjordes det tacksägelse för någon som var död? Moberg BerLevn. 32 (1968). — särsk.
α) i uttr. ringa tacksägelse (för ngn), i fråga om klockringning i samband med tacksägelse (i kyrkan). Vem ringer de tacksägelse för? Vem är död? Moberg Sold. 491 (1944).
β) (†) i fråga om tacksamhetsbetygelse (ofta i kyrkolokal) i samband med underrättelse l. meddelande om angelägenhet som rör riket. Såsom the skole frögdes när tacksäijelsen görs på predikestolen om Polniske friden, så (osv.). RP 1: 219 (1629). Konungen i Danmark .. stanade .. wid staden (Kristianstad) .. hwarest een taksäjelse höls för dhen undsetning, som ankommen war. Spegel Dagb. 67 (1680). SvRStBesl. 1752, mom. 1.
c) närmande sig l. övergående i bet.: tack (se TACK, sbst.1 3); numera bl. mer l. mindre skämts. 3SthmTb. 5: 25 (1603). Tusende tacksäjelser för brefwet. MennanderBr. 3: 328 (1761). Mottag äfven min varma tacksägelse för skänken af Glossarium till den danska RimChrönikan. LHammarsköld (1826) i MolbechBrevveksl. 2: 13. Något tack ville han aldrig höra talas om och den som framförde sina tacksägelser för en hjälpaktion riskerade att bli ovänligt bemött. De Geer Bergsl. 73 (1951).
d) (†) särsk. i sådana uttr. som avlägga l. hembära tacksägelse, tacka. BraheBrevväxl. II. 1: 14 (1641: hembära). Ursäkta mig, mina Damer, om jag dröjt nog länge at aflägga min tacksägelse för ert artiga Bref med den inneliggande skrapan. Kellgren (SVS) 5: 186 (1788). Emellertid har jag icke längre kunnat dröja, att aflägga den lifligaste tacksägelse för senaste skrifvelsen, och de deruti innehållna uttryck af välvilja. JERydqvist (1847) i 3SAH LXI. 3: 12. Cannelin (1939).
2) (†) övergående i bet.: tacksamhet. TobCom. B 4 a (1550). På thet att j aff hiertat skulle weeta honom (dvs. Gud) een ewigh tacksäyelse. Svart Ähr. 84 (1560). Iagh är .. heelt oförmögen at i ringesta måtto tillfyllest kunna exprimera dhen underdånigsta tackseyelse, som iagh är skyldigh (min syster). Carl XII Bref 79 (1706). Och derföre, Käre Molbech! ville jag önska att kunna betyga dig min tacksägelse, så varm, som den lefver i mitt innersta. LHammarsköld (1820) i MolbechBrevveksl. 1: 241.
Ssgr (i allm. till 1): A: TACKSÄGELSE-ADRESS. (tacksägelse- 1779 osv. tacksägelses- 1758) [jfr eng. vote of thanks] (om ä. förh.) adress (se d. o. 3) med tacksamhetsbetygelse, oftast riktad till (representant för) kungahus l. parlamentariskt organ. PT 1758, nr 99, s. 2. Wergeland, såsom ett tillägg till Tacksägelseadressen till Prinsen föreslog, att äfven de män borde betackas, som på förra mötet i Eidsvold räddat folkets suveränetet. Palmblad Norige 288 (1846). Hälsingerun. 1976, s. 100 (om ä. förh.).
-AKT.
1) (numera bl. tillf.) kyrklig akt (se akt, sbst.1 I 3) för framförande av tacksägelse. Denna ceremoni, som kallas kyrkotagning eller kyrkogång, existerar ännu formellt .. i vår kyrkolag. Numera betraktas den som en tacksägelseakt. Näsström FornDSv. 2: 297 (1948).
2) (om ä. förh.) om akt (se akt, sbst.1 II a) innehållande tacksägelse. ALHamilton (1792) i 3SAH LII. 2: 495.
-BOK.
1) (†) till 1 a: bok som innehåller tacksägelse(böner). FörsprPsalt. (Bib. 1541). PJGothus Luther Sät I 7 b (1593).
2) (om ä. förh.) till 1 b: bok vari tacksägelse (se d. o. 1 b) för avliden infördes. Tacksägelsesedlar för avlidna samt tacksägelseböcker (må utgallras), så framt inga särskilda anteckningar gjorts i dessa böcker. SFS 1946, s. 98.
-BREV. (tacksägelse- 16191973. tacksägelses- 1634) (numera knappast br.) tackbrev. AJGothus ThesEp. 1: 56 (1619). Korrespondensen började med att jag skref ett litet beskedligt tacksägelsebref för kritiken. Lagerlöf Brev 1: 75 (1891). SAOL (1973).
-BÖN. (tacksägelse- 1740 osv. tacksägelses- 1680) särsk. till 1 a. Ekman Siönödzl. 537 (1680). Det är sed bland judarne att, innan man läser .. tacksägelsebönen efter avslutad måltid, avlägsna alla knivar från bordet. SagSed 1967, s. 112.
(1 b) -DAG. (tacksägelse- 1631 osv. tacksägelses- 1635) (om ä. förh.) (påbjuden gudstjänst)dag då man tackade Gud (för ngt); förr äv. om den fjärde böndagen under kyrkoåret (i Svenska kyrkan). Een allmennelig solen tackseijellssedag för den härlige victoria, som Gudh hafver förlänt H. K. M:t vidh Leiptzick. RP 2: 122 (1631). (Fjärde böndagen bör i almanackan) i öfverensstämmelse med kyrkohandboken betecknas .. med tacksägelsedagen. SFS 1900, Bih. nr 50, s. 3.
-DEPUTATION. (†) deputation (se d. o. 2 a) som framför tack (till ngn). Herr vice Landtmarskalken frågade, om icke Ridderskapet och Adeln innan de i dag åtskildes, skulle täckas utse Ledamöter till en Tacksägelse-Deputation. AdP 1789, s. 603. Odhner G3 2: 516 (1896).
-FEST. (numera bl. tillf.) (påbjuden) fest (se d. o. 1) ss. uttryck för tacksamhet över ngn l. ngt. Bolinus Dagb. 44 (1668). Samma dag King och Stålhandske återkommo, som var St Michaëlis dag, hölls vid samtlige regementerna stor tacksägelsefest och hela artilleriet lossade flera salfvor. Mankell Fältsl. 376 (1858). Cannelin (1921).
-FORM. (†) tacksägelseformulär; jfr form I 3 c. RP 16: 257 (1655).
-FORMULÄR. (om ä. förh.) formulär (se d. o. 1) efter vilket tacksamhet (skriftligt l. muntligt) uttrycktes; jfr -form. RP 5: 180 (1635).
(1 b) -GUDSTJÄNST~02 l. ~20. Mankell Fältsl. 850 (1859). Framgångarna och segrarna (under trettioåriga kriget) firades genom särskilt påbjudna tacksägelsegudstjänster i alla kyrkor. (Carlsson o.) Rosén SvH 1: 497 (1962).
-OFFER. (om ä. förh.) jfr offer 1 a, b. Jag wil offra tigh tacksäyelseoffer, och åkalla Herrans nampn. Liturg. 7 b (1576).
-PATENT. (†) patent (se patent, sbst. 1) för uttryckande av tacksamhet. RP 9: 485 (1642).
-PENNINGAR, pl. (tacksägelse- 16311673. tacksägelses- 1676) (†) särsk. till 1 b: penningar (se penning I 7) l. ersättning för tacksägelse över avliden. Hall KultInt. 22 (i handl. fr. 1631). Tacksäÿelses peningar på Prädikestohlen. BoupptSthm 1676, s. 1056 a.
-PLAKAT. (†) plakat (se d. o. 1) l. påbud om tacksägelse(dag). KlädkamRSthm 1666, s. 416.
-PREDIKAN. (numera föga br.) Wikforss 1: 369 (1804). TySvOrdb. 481 (1932).
-PSALM. psalm vari Gud tackas; jfr tack-psalm. Lind (1749). Konungen .. lät uppstämma lof- och tacksägelsepsalmen: O Gud, vi lofve dig! Odhner G3 1: 145 (1885).
(1 b) -RINGNING. klockringning i samband med att tacksägelse hålls (i kyrka) över avliden; jfr själa-ringning. 3NF 11: 864 (1929). Tacksägelseringning .. kan äga rum efter högmässan, då tacksägelse skett, men förlägges nu stundom omedelbart efter själva tacksägelsens uppläsande. Brilioth SvKyrkKunsk. 257 (1933).
(1 b) -SEDEL. (tacksägelse- 1679 osv. tacksägelses- 1677) (om ä. förh.) sedel (se d. o. 1 e) l. formulär med uppgifter om sjuk l. avliden o. d. (att överlämna till präst) inför tacksägelse i kyrka. BoupptSthm 1677, s. 344 a. Vid Tacksägelse-sedlarnes framlemnande bör i akt tagas, at först skjer tacksägelse för Barnaföderskors förlossning, sedan för dem, som blifvit friska .. och omsider för dem som genom döden afgått. Wallquist EcclSaml. 5—8: 73 (1779). SFS 1946, s. 98.
-SKRIFT. (tacksägelse- 16861872. tacksägelses- 1773)
1) (†) till 1 b: tacksägelsesedel. BoupptSthm 1686, s. 853 a.
2) (om ä. förh.) till 1: tacksägelseadress. Uplästes den tacksäjelseskriften, som skulle läggias in hoos Hans Kongl. Maij:tt om mantalspänningarna. RARP 16: 23 (1693). SvTyHlex. (1872); möjl. till 3.
3) (†) till 2: skrift (se skrift, sbst.1 8) vari uttrycks tacksamhet (över ngt); tackbrev. Linné Bref I. 1: 45 (1745). Wid hwarje besök (hos kineserna) gifwer man hwarandra skänker .. Den som aflägger besöket, öfwerlemnar .. en sedel, med förtekning på de saker, som han erbjuder til skänk. Då besöket är slut, genomses sedeln, och man utmärker hwad man wil behålla, hwarefter en tacksägelse-skrift tilbaka skickas. GT 1788, nr 60, s. 4. ÖoL (1852).
-SKÅL. till 2: (numera föga br.) skål (se skål, sbst.2 3) för att betyga (ngn l. ngt) sin tacksamhet. Lenngren (SVS) 2: 306 (1793). Furuhjelm StigOron 232 (1935).
(1, 2) -SÅNG. (†) om tacksägelsepsalm; äv. om profan sång. Bergstedt Hum. 27 (1793). Dalin (1854).
-TAL. (tacksägelse- 17921932. tacksägelses- 1752) (numera föga br.) (offentligt) tal innehållande tacksamhetsbetygelse (mot konungen l. riket o. d.). Olsson Herdam. 1: 211 (cit. fr. 1752). TySvOrdb. 481 (1932).
B: TACKSÄGELSES-ADRESS, -BREV, -BÖN, -DAG, -PENNINGAR, -SEDEL, -SKRIFT, se A.
(1 a) -SPRÅK. (†) tacksägelse; jfr språk 1 a. Bælter JesuH 5: 339 (1759).
-TAL, se A.
Spoiler title
Spoiler content