SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2010  
UNDER, prep. o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 138):
UNDER-SÄTTA, -else (, Molander Förn. 40 (1762)), -ing (, G1R 17: 330 (1545)), -ning; -are (tillf., BoupptSthm 1687, s. 898 a). [fsv. undirsätia, överlåta, tillägna, undirsätia sik, ställa sig under ngn]
1) (utom i p. pr. o. p. pf. numera bl. tillf.) till II 1; jfr sätta under. Schroderus Comenius 556 (1639). Sockerrörets saft nedrinner i en undersatt calabass. Gosselman Col. 1: 251 (1830). särsk.
a) [jfr mlt. undersetten] (†) till II 1 a: sätta stöd under (ngt), stötta underifrån; särsk. med bestämning inledd av prep. med angivande det föremål som stödjer o. d. Linc. Dddd 5 c (1640). Kyrckian .. (blev) mz Nya syllar undersatt. Fornv. 1911, s. 75 (c. 1660). VetAH 1756, s. 196.
b) (†) till II 1 d: (bekräfta l. vidimera gm att) sätta (sitt namn l. sigill o. d.) under ngt, i sht i dokument l. dyl.; jfr -hänga, -skriva, -teckna 2. Adt thette Så vdij Saning är, Vndersättie wij alle och samptlige .. wåre Jnsigle. UpplDomb. 3: 153 (1593). Hwilket wÿ mädh wåre egenhendige namns undersettiande attestera och betÿga. HovförtärSthm 1691 A, s. 1005. SPF 1846, s. 307.
2) [efter mlt. undersetten, sätta fast, (an)ordna, anstifta] (†) till II 1: (i hemlighet l. det fördolda) avtala l. göra upp om (ngt, i sht med ngn); äv.: anstifta; äv. utan obj.; särsk. ss. vbalsbst. -ning. G1R 2: 100 (1525). Apg. 6: 11 (NT 1526; utan obj.). Therfore vndersatte Biscopen .. medh diecknaner, att the skulle göra honom dören trong. Svart G1 139 (1561). (Det hemliga) förräderij, som the Lybeske .. hadhe vndersatt och stämplet. Tegel G1 2: 57 (1622). Heinrich (1814).
3) (†) till II 1 f: undsätta l. hjälpa (ngn). Stiernman Riksd. 261 (1565; läst i orig.). Att om iag ey för blifwer undersatt .. Iag aldeles måste crepera. HSH 10: 165 (1715).
4) (numera bl. tillf.) till II 4, särsk. i p. pf.: underställd (se -ställa 2), underlydande. UpplDomb. 3: 177 (1602). Til wederlag wardher Gååsnäs stadgetorp .. Academien undersatt. UUKonsP 3: 39 (1641).
5) [jfr motsv. anv. i ä. dan. o. t.; sannol. i denna anv. av mlt. unnersett] (†) i p. pf. i adjektivisk anv.: undersätsig. G1R 28: 575 (1558). (Ynglingarnas) kroppar woro wäl undersatta, och efter deras åhr resliga. Mörk Ad. 2: 360 (1744).
Spoiler title
Spoiler content