SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2014  
VARANNAN varan3an2, äv. var-, pron.2; n. vartannat vartan3at2, äv. vart- (G1R 1: 108 (1523) osv.), äv. (vard.) varannat varan3at2, äv. var- (SvD 15/4 1977, s. 12, osv.); förr äv. VARANDRA, pron.2, l. VARANN, pron.2
Ordformer
(äv. skrivet ss. två ord. — hvaran (hw-) 1734 (: hwarandags-frossa)1826. hvarandre (hw-) 1642 (: hwarandre Dagz-Skälfwor)1664. hwar annar 1749. hwar annor- i ssg 1538 (: hwar annor dags skelffua). varannan (hv-, hw-) 1523 osv.)
Etymologi
[fsv. hvar .. annar; jfr d. hveranden; ssg av VAR, pron., o. ANNAN]
om sammanfattningen av de individer l. enskilda ting l. förekomster o. d. som gm utväljande av en o. avstående från nästa osv. skilj(t)s ut ur en följd l. serie l. grupp (o. som därmed utgör hälften av denna följd osv.); särsk. i adjektivisk attributiv anv., särsk. med huvudord betecknande tidsperiod l. tidpunkt; äv. (utan tanke på ordningsföljd) övergående i bet.: (ungefär) hälften; särsk. i (det hyperboliska) uttr. var och varannan, för att beteckna att ngt sker upprepade gånger l. förekommer i stor mängd o. d., närmast liktydigt med: många l. de flesta. Ssaa skændeligha fförslutthade thenne staadth Saa ath hær ligger hwarth annat hws ödhe. G1R 1: 108 (1523). (Nattvarden) skal utdelas .. åtminstone hwar annan eller tredie Söndag. Kyrkol. 11: 63 (1686). Ett schackbord, skönt att skåda. / Silfver var hvarannan ruta, / och hvarannan var af guld. Tegnér (WB) 5: 37 (1825). ”Varannan damernas” heter en statlig utredning om antalet män och kvinnor i statliga styrelser. SvD 27/5 1987, s. 2. Vi fick inga stipendier, och ändå kunde jag sitta på krogen var och varannan kväll. Berg Fotogr. 21 (2006).
Ssgr: VARANNAN-DAGS-FEBER. särsk. (†) om varannandagsfrossa; jfr annandagsfeber. Doch hender thet .., at vngt folck bliffuer om Wåår tijdh anfechtat medh then siukdomen Febres, såsom är hwar annan, och hwar dags Feber. BOlavi A 3 b (1578). Bergman Folksj. 119 (1875).
-DAGS-FROSSA. (numera bl. i skildring av ä. förh.) om typ av malaria som gav feberattacker vartannat dygn, tertian; jfr -dags-feber, -dags-skälva o. annandagsfrossa. Serenius B 1 a (1734). Den malariaform, som orsakas av Plasmodium vivax, kallas varannandagsfrossa, vilket är ett bättre namn än det vetenskapliga Malaria tertiana. 3NF 13: 688 (1930).
-DAGS-LÄSNING. (förr) om undervisning (i folkskola) som pågick varannan dag under läsåret; jfr halv-tids-läsning. PT 18/8 1897, s. 1. Ett slags varannandagsläsning .. Under de skolfria mellandagarna skulle barnen få tillfälle att deltaga i arbetet i hemmen. ÅbSvUndH 56–57: 312 (1939).
-DAGS-SKÄLVA. (†) varannandagsfrossa; jfr annandagsskälva. VarRerV 15 (1538). Men thett Gud bättre, thett fik intet sin framgång Emedan hennes Maÿestet dagen tillförene siuk bleff, hwilken siukdom sigh förwende wthi hwarannandags skielffua. Ekeblad Bref 1: 39 (1650; rättat efter hskr.).
-DAGS-TIDNING. tidning som (normalt) utkommer varannan (var)dag. Wahlenberg StorM 457 (1894). (Socialdemokraterna) hade blivit det största och mäktigaste av de politiska partierna i Sverge. Det ägde 15 dagliga tidningar och en rad varannandagstidningar. Höglund Branting 2: 398 (1929).
-DAGS-UPPLAGA. (†) jfr -tidning. (Nuförtiden) utgifver .. ungefär en sjundedel af de dagliga tidningarna hvarannan- eller hvar tredje-dags upplagor. Beckman Amer. 2: 128 (1883). SAOL (1950).
Spoiler title
Spoiler content