SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2021  
ÅTER, adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 293):
ÅTER-VÄNSKAP. särsk. (†) till 5, om ömsesidig vänskap. SvMerc. 1764, s. 22. Jag räknar mig det alltid till utmärktaste både heder, glädje och skyldighet, att med vördnadsfull återvänskap och tillgifvenhet få förblifva Min vördade herr broders ödmjukaste tjänare. MoB 2: 29 (1791).
(1 b) -VÄNTA, -an (†, Schauman 6Årt. 1: 150 (1892)). (numera mindre br.) vänta (ngn l. ngt) tillbaka; jfr vänta, v. 1 f, o. -förvänta. Brenner Dikt. 2: 44 (1713). 13 juni. .. Afreste grefve E. von Rosens vetenskapliga expedition till Central Afrika. .. Tidigast om ett år kan expeditionen vara att återvänta. Hvar8Dag 12: 624 (1911). SvD(A) 25/2 1950, s. 12.
(6 b) -VÄXA. [fsv. ater vaxa] växa upp l. ut på nytt; äv. bildl.; jfr igen-växa 3. Alla åhr nytt Wijn återwäxer och aff Jordenne vpkommer. Arvidi 4 (1651). Striden återväxte hastigt, / Nyss ur hvilans sköte född. Gumælius Bonde 152 (1828). Hon .. trodde, såsom många ännu göra, att ögonbryn, som en gång klippts, inte återväxa. Furuhjelm Männ. 191 (1932).
(5) -VÄXEL. (numera mindre br.) rekambioväxel; jfr växel, sbst.2 4. Risingh KiöpH 71 (1669). Envar, som äger återgångsfordran, må .. uttaga sin fordran medelst ny växel (återväxel), dragen å någon, som är i förhållande till honom ansvarig. SFS 1932, s. 208. SvAffärslex. (1948).
(6 b) -VÄXT. [jfr -växa] förhållandet l. processen att växa på nytt; särsk. i fråga om gröda l. skog o. d. (efter skörd l. avverkning), särsk.: föryngring (se föryngra a); äv. konkret(are), om resultatet av sådant förhållande osv.; äv. oeg. l. bildl.; jfr växt 1 o. efterväxt. Bergv. 2: 338 (1745). (Vicker) har en ganska snabb återväxt och förmår gifva tvänne goda skördar. EconA 1807, febr. s. 102. Den 1–5 år gamla återväxten var något gles, men den torde efter ännu ett fröår bli fullt tillfredsställande. SkogsvT 1910, s. 206. Det gick upp för skogshanteringens målsmän .. att en klok hushållning .. fordrade, att det sörjdes för skogens återväxt, där den skördats. Segerstedt Händ. 374 (1926). Numera har de gamla storspelarna försvunnit ur laget och återväxten förefaller inte tillfredsställande. DN 6/9 1987, s. 45. Kulturskolan ska satsa på att få fler att spela blåsinstrument. På sikt ska det ge nya musiker och säkra återväxten i musikkåren. ÖgCorr. 27/11 2009, s. B16. jfr själv-, skogs-återväxt.
Ssgr: återväxt-lag. (i fackspr.) benämning på lag som innehåller bestämmelser angående återplantering av skog efter avverkning; särsk. om Skogsvårdslagen från 1903. AB 5/2 1878, s. 3. Genom avverkningar före år 1905, d. v. s. före den s. k. återväxtlagens trädande i kraft, ha här sålunda markerna lagts utan produktion. LAHT 1928, s. 293. Gotlandslagen (1869) var .. en ren återväxtlag, som med användande av totalt avverkningsförbud som tvångsmedel ville säkerställa föryngringen. SvSkog. 1411 (1928).
-tid. föryngringstid. Deremot de samfällige Skogar, äro upfylte med stora slätter efter Svedjor, som flere gångor blifvit uppsådde, och fodra öfver 100 års återväxt-tid. BtVLand 1: 65 (1775).
(6 b) -ÖPPNA, -ing. öppna (ngt) på nytt; äv. oeg. l. bildl.; jfr -uppta 3. PT 10/3 1791, s. 2. Då .. (Svenska Akademien) lyckönskar fäderneslandet till skingrade stormar, och återöppnade utsigter af sällhet och ära. 2SAH 13: 183 (1828). Hagalunds kyrka återöppnades på söndagen efter en omfattande restaurering. SvD(A) 20/12 1965, s. 10.
(6 a) -ÖVERSÄTTA, -ning. översätta (tidigare översatt text l. bok o. d.) tillbaka till ursprungsspråket; i sht ss. vbalsbst. -ning; jfr -flytta 2. (Jag) eftertänkte .. om jag, vid åter-öfversättning af den svenska meningen på fransyska, .. skulle hafva träffat samma uttrycknings sätt, som författaren. AGSilverstolpe Språkl. 45 (1814). Till största delen utgör denna svenska text en återöversättning från latinet. Alving SvLittH 1: 47 (1929).
Spoiler title
Spoiler content