SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2021  
ÅTGÅNG å3t~goŋ2, r. l. m.; best. -en; pl. (tillf., i bet. 3) -ar (BoupptVäxjö 1801 osv.).
Ordformer
(förr äv. -th-, -gh)
Etymologi
[jfr d., nor. bm. adgang (varefter nor. nn. åtgang), tillgång, fvn. atgangr, överfall, understöd; till ÅT-GÅ l. GÅ ÅT med anslutning till GÅNG]
1) (†) (våldsamt) anfallande l. ansättande. Mot aftonen giorde Götharna så hård åtgång, att Hunarnas slagordning signade tillbaka. Verelius Herv. 176 (1672). Kort efter min första barnsbörd .. begynte Stenberg strax med hugg och slag mig bemöta, hwilken åtgång nödgade mig at med barnet söka hemwist på ett annat ställe. VDAkt. 1756, nr 580.
2) (numera mindre br.) tillträde l. tillgång (till ngt). (Då) skulle Herr Rådman Grahn få sin betahlning, til hwilken han wäll förmente wara åtgång. VRP 25/11 1732. Schweiz saknar åtgång till havet. Serner ResSchw. 7 (1948). — jfr SKJUTS-ÅTGÅNG.
3) förhållandet att ngt går åt (se GÅ ÅT 3), förr ngn gg äv. att ngn går förlorad l. dör o. d.; äv. (o. utom i slutet ofta) konkret(are), om mängd som behöver användas till ngt: förbrukning (se FÖR-BRUKA c; särsk. i förb. med bestämning inledd av prep. av). Swedberg Ordab. (1725). Månge undwika torps upsättande för skogens åtgång. Salander Gårdsf. 417 (1758). Det blef emellertid ganska svårt att hålla regementerna fulltaliga .. för den starka åtgången i kriget. Fryxell Ber. 12: 180 (1843). Åtgången af nafta uppgick, efter vigt räknadt, knappast till 2/3 af den för samma behof erforderliga stenkolsmängden. TT 1871, s. 343. Möjligheter att kunna beräkna åtgången av energi i djurkroppen. Bolin VFöda 10 (1933). — jfr FRÖ-, KOL-, RÅVARU-, STRÖM-, TIDS-, VED-ÅTGÅNG m. fl. — särsk. i fråga om framgångsrik försäljning av handelsvara o. d., ungefär liktydigt med: avsättning (se d. o. 3); särsk. i förb. med dels sådana verb som ha, dels sådana adj. som strykande, dels prep.-bestämning inledd av . Grunden aff Handelen består ther på, at wij wåre Wahror mächtige äro, och at wij theras åthgång och Afftrock hafwa. Risingh KiöpH 32 (1669). Bokhandlarne i Upsala klaga .. öfver liten åtgång på böcker. FoU 24: 39 (1911). Små bodar, där de sålde goda kumminkringlor, som fick strykande åtgång. Henning HbgMinn. 1: 139 (1950). Han hade tidigare gjort ett album åt förlaget som haft en hygglig framgång eller åtminstone åtgång, vilket förlaget ansåg var samma sak. Wijkmark Dacapo 10 (1994).
Ssg (till 3): ÅTGÅNGS-STAT. (numera bl. i skildring av ä. förh.) stat (se stat, sbst.3 III 1) för åtgång (av ngt som framgår av sammanhanget). Krigz-Collegium meddelar den åtgångsstat, hwarefter reqvisita till hwarje persedel få beräknas. SFS 1842, nr 14, s. 12.
Spoiler title
Spoiler content