SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ADRESS adräs4 (adre´ss Weste), r. (l. m.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af t. o. fr. adresse]
1) (muntlig l. skriftlig) uppgift om stället, där ngn l. ngt kan anträffas; utanskrift (på bref o. d.). Swedberg Schibb. 248 (1716). The direction of a Letter, adressen af et bref. Serenius (1734). Brefvet .. skickades til Rom, under addresse til Enke-Drottningen. Nordberg 1: 603 (1740). Adress på et bref. Anvisning hvart et bref skall sändas. Sahlstedt (1769). Addressen och närmare underrättelse fås i .. Holmbergs Boklåda. SP 1779, s. 212. Adress på Personen inlemnas i .. (boklådan). Därs. 220. (Jag) gick .. efter den uppgifna adressen. Cederborgh OT 1: 52 (1810). Gif mig adress på boden N. N.; på goda lärfter. Almqvist (1842). Hvarje kolly (bör) vara befriad från gamla transportmärken och adresser. FFS 1886, nr 32, s. 9. — särsk.
a) bildl. Konungens ord hafva .. dubbel adress, riktade som de äro .. mot (två motsatta ytterlighetspartier). SDS 1893, nr 520. Oriktig adress, hänvisning till orätt ställe, olämplig hänvisning. SP 1779, s. 398. äfv. hänvändande till orätt person, misstag på person. En fråga med oriktig adress.
b) oeg.: ställe (l. person), dit ngt enl. anvisning skall befordras. Brefvet har ej framkommit till sin adr(ess). Jungberg (1873). — ställe, där ngn träffas l. dit till honom ställda bref böra sändas. (Han) nämde för honom sin adress i staden. Almqvist Tre fruar 1: 124 (1842).
c) (föga br.) rekommendationsbref (till ngn). Atterbom Minnen 617 (1819). jfr ADRESSERA 2.
Jfr: BI-, BREF-, NÖD-, NÖDFALLS-, PAKET-, POST-, TELEFON-, TELEGRAF-ADRESS.
2) handel. (föga br.) Med adress menas också firma eller handelshus. Så säger man t. ex. en god eller dålig adress, d. ä. en solid eller osäker handelsfirma. Åstrand (1855).
3)
a) skrifvelse, innehållande flere personers lyckönskan l. tacksägelse l. trohetsförsäkringar o. d. C. F. af Wingård i SAH 19: 123 (1837). Hellstenius i NF (1875). Svedelius Förfl. lif 459, 462 (1889).
b) skrifvelse med yrkande l. anhållan l. annat uttalande om ngt (i sht från folkombuden till regeringen). Folket (har) .. upsatt en anklagelseaddress mot Ministrarna. SC 2: 348 (1822). Den adress man, till v. Pastor Carlesons förmån, ställt till allmänheten. Wetterbergh Kap. 3 (1849). (I April 1860) beslöt stortinget enhälligt sin bekanta adress till konungen med protest emot att .. De Geer Minnen 1: 202 (1892). Till mig (aflämnades) adresser till förmån för representationsförslaget, med omkring sextio tusen underskrifter. Därs. 2: 2.
Jfr LYCKÖNSKNINGS-, NYÅRS-, PROTEST-, REFORM-, RIKSDAGS-, SVARS-, TACKSÄGELSE-ADRESS.
Ssgr: (1) ADRESS-BLAD03~2. Stockholms Adress-Blad. DA 1824, nr 19, s. 12.
(1) -BOK~2. Stockholms Allmänna Adress-Bok. Sthms adress-lex. 3 (1823). FFS 1876, nr 10, s. 9.
(1) -BREF~2. Post-handb. 31 (1858). Hvart paket .. skall åtföljas af ett s. k. adressbref, hvari uppgifves adressatens namn och vistelseort samt det paketet åsatta märke. SFS 1872, nr 81, s. 16.
(1) -BYRÅ~20 l. ~02. ställe, där man kan erhålla anvisningar till l. upplysningar om personer l. handelshus o. d. Dalin (1850). NF (1875).
(3 b) -DEBATT~02, i folkrepresentationen. Dalin (1871). Hellstenius i NF (1875).
(3) -FÖRSLAG~02. Palmblad Norge Bih. 23 (1847).
(1) -FÖRÄNDRING~020. Kindblad (1867).
(1) -KALENDER~020. uppslagsbok, innehållande förteckning på invånare o. institutioner m. m. i en stad l. provins jämte uppgifter om deras bostäder l. lokaler m. m. Lindfors (1815). Sturzen-Becker 2: 54 (1861).
(1) -KAMMARE. (†) Hafwer .. Öfwerståtthållaren medh Borgmestare och Rådh .. för rådhsampt befunnit en authoriserat Auctions och Addresse Cammar .. at anställa låta. Ordn. öfw. Auctions- och Addres-Cammaren i Sthm 1674, s. 2 a.
(1) -KORT~2. kort med ngns namn o. adress. DA 1824, nr 277, s. 4. I det de lemnade butiken, skyndade skomakaren efter ett par adresskort och öfverlemnade åt de ärade kunderna hvar sitt. Sturzen-Becker 2: 66 (1861). — i sht post. Försändelse .. hvilken skall med post befordras såsom paket .. bör vara åtföljd af ett adresskort eller af ett adressbref. SFS 1877, nr 51, s. 2.
(1) -LAND~2. Sv. statskal. 1877, s. 489. Adressland, pays de destination. Schulthess (1885). Cederborg Korresp. IX (1889).
(1) -LAPP~2. Larsen (1884).
(1) -LEXIKON. (†) Stockholms provisoriska Adress-Lexikon för år 1823. (boktitel).
(1) -LISTA~20. Vid kompaniexpeditionen skall föras .. En Adress-lista, utvisande befälets, civile embets- och tjenstemäns samt betjentes .. vistelseort, jemte adress. Tj.-regl. 1858, 1: 211.
(1) -MÄRKE~20. Att bagaget befordras till orätt (järnvägs-)station till följd af qvarlemnade äldre adressmärken. FFS 1886, nr 32, s. 9.
(1) -NUMMER~20. för adress br. husnummer (motsatt ä. l. juridiskt nummer). Det (hus) som nu har adressnummer 13 vid Skärgårdsgatan. Lundin G. Sthm 298 (1882).
(1) -ORT~2. SFS 1846, nr 42, s. 6. Ill. Sv. 1: 11 (1882).
(1) -POSTANSTALT~002. SFS 1877, nr 51, s. 2.
(1) -POSTKONTOR~002. Post-handb. VIII (1858).
(1) -RULLA~20. mil. En adressrulla, uti hvilken antecknas adress för enhvar af kompaniets personal. Tj.-regl. 1889, s. 86.
(1) -SEDEL~20. Skriftelig Address-Zedel på en eller flere, hvarå antecknas deras namn och hvarest de igenfinnas. Förordn. rör. husbönder o. tjenstehjon i Sthm 1732, s. 3 a. Björkman (1889).
(1) -SIDA~20. Frimärken påsättas brefs adress-sida. SFS 1858, nr 44, s. 3.
(3) -SKRIFVELSE ~200, från riksdag. —
(1) -STATION~02. telegr. Ill. Sv. 1: 11 (1882).
Spoiler title
Spoiler content