SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANNALKA, v. -ade; numera bl. i p. pr. -ande an3~nal2kande, stundom anal4kande l. 0302 (annal´kande Weste; jfr Kock Akc. 2: 224); o. (numera knappast br.) ANNALKAS an3~nal2kas, äfv. anal4kas l. 032 (a`nnalkas Weste), v. dep. -ades. vbalsbst. -AN (mindre br., Lind (1749, under annahung), Lundell (1893)), -ANDE, -NING (numera knappast br., Möller (1790, under annalkande), Höijer Skr. 1: 230 (1795), Atterbom Fil. hist. 82 (1835), Dens. Siare VI. 2: 67 (1855), Schulthess (1885)).
Etymologi
[af AN, adv. II 1 b o. NALKAS; jfr t. (sich) annahen o. (sich) annähern]
nalkas, närma sig; i fråga om rum l. tid; jfr Almqvist (1842).
Anm. P. pr. o. vbalsbst. annalkande användas äfv. i stället för motsv. bildningar af verbet NALKAS, hvilka (numera) sällan brukas [jfr motsv. förh. mellan t. annäherung o. sich nähern].
a) i p. pr. The .. annalkande starcke Swenske Troupper. N. Av. 1 Jan. 1657, s. 3. I min annalckande Ållderdoom. G. O. Stenbock i HSH 31: 394 (1662). Hon darrar vid hans annalkande fiät. Dalin Arg. 2: 367 (1734, 1754). Vi se med glädje huru dagarne, vid en annalkande sommar, blifva allt längre och klarare. Wallin 2 Pred. 2: 27 (1821). En sakta brusning, liksom af en annalkande storm. Nicander Minnen 1: 203 (1831). Den annalkande faran. Fryxell Ber. 6: 428 (1833). Den annalkande morgonens milda fridbringande vind. Hwasser V. skr. 1: 263 (1841). (Krafternas) aftagande var enda förebudet till hans annalkande slut. Böttiger 5: 67 (1867). (Banvakten) lyckades i tid hejda det annalkande tåget. AB 1898, nr 223, s. 2. jfr: Der Sniön för den annalkande Solen bortsmälter, trifvas några små växter. Mörk Ad. 1: 128 (1742). — (†) ss. predikatsfyllnad. Albaneserne .. äro hit annalkande, för at röfva. Björnståhl Resa 3: 266 (1779).
b) ss. vbalsbst. Widh the Swenskas annalkande. N. Av. 25 Dec. 1656, nr 2, s. 4. Farornas .. annalkandhe. RARP 6: 330 (1658). Foglarna .., the ther (genom sitt kvitter) gifwa dagens annalkande tilkenna. Swedberg Ungd. 221 (1709). (Lidner egde) styrka att .. vid sjelfva dödens annalkande offra åt sånggudinnorna. Rosenstein 1: 216 (1793). Annalkandet af en tung och långsam ålderdom. Lehnberg Pred. 2: 172 (c. 1800). Budskapet om dess (dvs. Guds rikes) annalkande. Thomander Pred. 1: 265 (1849). Det var att vänta, att .. en riksdags annalkande .. skulle ge nytt lif åt in- och utländska stämplingar. Odhner G. III 1: 243 (1885). — särsk.
α) i förb. (vara) i annalkande, (vara) i antågande, nalkas, närma sig. En storm, vintern, tåget, ångbåten är i annalkande. Skulle vi ej .. med .. glädje, se den dagen i annalkande, som återförer minnet af den Helige ..? Wallin 1 Pred. 1: 55 (c. 1830). Underrättelse (inlopp), att en Engelsk flotta vore i annalkande till Östersjön. Malmström Hist. 1: 305 (1855). Rydberg Frib. 405 (1857, 1866).
β) (†) i det adverbiella uttr. i annalkande, tillnärmelsevis, approximativt. Ideer .. åtminstone i annalkande, möjliga att i naturen verkliggöra. Boëthius Sed. 137 (1807).
c) (numera knappast br.) i (deponentiella) former på -s. På samma stund sågo wij de Ægyptiske Skieppen annalkas lijk en flytande Stad. Ehrenadler Tel. 40 (1723). Då skall man snart få se .. den gyllende tiden annalkas. Creutz 96 (1759). Ålderdomen annalkas. Berglund Enchiridion 3 reg. (1763). Han tog till flykten då fienden annalkades. Meurman (1846). Öhrlander o. Leffler (1852). — i bild. Han. såg. utan. fruktan. de. målnen. annalkas. / Som. snart. skulle. förmörka. hans. lefnads. sol. Nordenflycht QT 1745, s. 110.
d) (†) i andra former. När nödenes tid annalckar. Höpken 2: 72 (1747). — tr. Eders Kongl. Maj:ts krigsmackt (har) annalkat vårt Rikes gräntzor. Nordberg 1: 193 (1740). bildl.: Man finner (hos Carolina Nicander) broderns språk annalkadt och en flägt af hans skaldeanda. Wieselgren Sv:s sk. litt. 5: 525 (1849).
Spoiler title
Spoiler content