SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1905  
BESKRIFNING beskri4vniŋ, i Sveal. äfv. 032 (beskri´fning Weste; beskr`ivning Almqvist), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[fsv. beskrifning]
vbalsbst. till BESKRIFVA. — särsk.
1) (†) till BESKRIFVA 2, konkret: påskrift, inskrift, inskription; jfr BESKRIFVELSE 1. Ett .. vapn .. med beskrifning uti: Christus är mitt lif. Bidr. t. känned. af Finl. natur o. folk 38: 151 (c. 1750).
2) (†) till BESKRIFVA 3; jfr BESKRIFNINGS-BOK 1.
3) till BESKRIFVA 6: skildring, (detaljerad) framställning; redogörelse; ofta mer l. mindre konkret; jfr BESKRIFVELSE 2. En kort, lång, vidlyftig, detaljerad, noggrann, omständlig, fullständig, knapphändig, målande beskrifning. En beskrifning öfver ett land, en resa, på en person, en växt, af en händelse. Han gaf, lämnade mig en utförlig beskrifning på sitt nya hus. Dagen var öfver all beskrifning vacker. Villervallan, som nu följde, trotsar all beskrifning. Beskrifningen passar (mycket bra) in på honom. Efter (A:s) beskrifning måtte B. vara en besynnerlig herre. Ett guldur är upphittadt och kan på beskrifning återfås (i annons). Han har författat en beskrifning öfver orten. Beskriffningen vthaff Sinaj och Horebs Bergh. Kiöping Resa 33 (1667). Jag lämnar Skönhetens beskrifning til våre kärlige ynglingar. Dalin Arg. 2: 260 (1734, 1754). Sahlstedt (1773). Et Silfver Knä-Spänne är uphittadt, som ägaren emot beskrifning .. kan igenfå. SP 1779, s. 20. Beskrifningen öfver Capitaine Cooks första Resa. Landell Bligh 13 (1795). Landets .. beskrifning. J. G. Oxenstierna 2: 9 (1796, 1806). Hvilken enkel och rörande beskrifning på fromma och lyckliga menniskor! Wallin 2 Pred. 2: 109 (1814). Han gjorde .. en beskrifning på den märkvärdiga staden. C. F. Dahlgren S. arb. 4: 122 (1831). Hans beskrifning af sina öden i Afrika. Dalin (1850). En prakt öfver all beskrifning. Cavallin Skr. 76 (1885). En svensk småstad, som på beskrifningen tyckes vara Grenna. Wirsén i PT 1900, nr 121 A, s. 3.(†) Then Christelige lärdoms (dvs. lärans) beschriffningh. Ludvigsson Norman 3 (c. 1550). Heela thenna Philisteens beskrifning. Rudbeckius Kon. reg. 417 (1619). — särsk.
a) [jfr berättelse om ngt] (numera mindre br.) med prep. om. RARP 3: 416 (1644). Sanfärdig Beskrijffning, Om Konungarijket Siam. (1675; boktitel). Man har giordt så åtskilliga beskrifningar om detta Tempel. Dalin Hist. 1: 185 (1747). Tegnér 5: 477 (1825). Härom fick jag den trognaste beskrifning af Caroline. De Geer Minnen 1: 123 (1892).
b) till BESKRIFVA 6 c. Carl Linnæi Beskrifning på en ny Fogel. VetAH 1: 222 (1740). Dessa beskrifningar öfver unga hafsörnar. Nilsson Fauna II. 1: 59 (1824, 1858). Bladens öfriga beskrifning. Agardh Bot. 1: 226 (1829). Likasom .. diagnoserne tillhöra den artificiella methoden, så tillhöra beskrifningarne den naturliga. Agardh Vextsyst. method. 41 (1858). Lyttkens o. Wulff Ljudl. 44 (1885).
c) i fackspr.
α) filos.
α') (†) definition. Molander Förn. 22 (1762). Qvalis, qvantus .. (m. fl., som) icke synas kunna väl begripas under pronominis beskrifning. Hof Philos. grunder 78 (1782). Han fann i Wolffs arbeten nyttan af dess omsorg att gifva tydliga och afpassade beskrifningar eller definitioner. Rosenstein 1: 64 (1787). jfr: Definition, beskrifning. Swedberg Schibb. 262 (1716).
β') deskription; motsatt DEFINITION. Man vinner en tydlig kunskap om ett föremål igenom beskrifning, utveckling och definition. Tuderus Kiesewetter 92 (1806). Med deskription (beskrifning) förstår man en uppräkning af ett föremåls (väsentliga eller oväsentliga) kännetecken. Sjöberg o. Klingberg Log. 44 (1871, 1898). Beskrifning (descriptio) är en sammanställning af gjorda iakttagelser rörande något föremål eller någon klass af föremål, så att de till sina egenskaper belysas. Rein Log. 93 (1882).
β) stil. till BESKRIFVA 6 d α. Hvarje Beskrifning sysselsätter sig med ett i tid och rum framställbart föremål och har till syfte att förtydliga dess kännetecken. Cedervall Stil. 2: XI (1846, 1857). Uppsatser indelas på följande sätt: .. Beskrifning i vidstr. bem. = framställning af de egenskaper, som faktiskt förekomma hos något sinnligt ... Beskrifning i egentl. bem. = framställning af de utmärkande egenskaperna hos ett enskildt ting. Sjöberg o. Klingberg Stil. 15 (1870, 1902).
γ) (†) gram. bestämning. När ännu en beskrifning är vid Vocativum til finnande (t. ex.) .. O Herre Jesu, Guds thens Allrahögstes Son, min Frälsare och Saliggiörare! Giese 1—3: 500 (1730; t. Beschreibung).
δ) kok. om recept på maträtt, bakverk o. d. Den här kokboken har en mycket bra beskrifning på kejsarsoppa. Det var en utmärkt kaka, den måste jag ha beskrifning på. Warg Föret. (1755). Nylander (1822; i titeln). Beskrifning å tunnrån. Idun 1902, s. 826.
Jfr DJUR-, EXTERIÖR-, FARLEDS-, GENERAL-, HÄFDE-, HÄRADS-, JORD-, LANDS-, LANDSKAPS-, LEFNADS-, LEFVERNES-, LJUD-, NATUR-, ORT-, RESE-, SJUKDOMS-, SOCKEN-, VÄRLDS-, VÄXT-BESKRIFNING m. fl.
Ssgr (i allm. till 3): BESKRIFNINGS-BOK030~2.
1) (†) till 2: anteckningsbok. En liten beskriffningz book. Lex. Linc. (1640; under commentariolum).
2) till 3 c δ: (skrifven) bok med recepter på maträtter, bakverk o. d. —
-INSTRUMENT~102. Fastigheten .. är enligt beskrifnings- och värderingsinstrumentet bebygd med följande hus. PT 1901, nr 212, s. 1. Därs. 1904, nr 54 B, s. 2.
-ORD. (†) språkv.
1) predikatsfyllnad. Almqvist Allm. spr. 56 (1829, 1835).
2) adjektiv. Tullberg Sv. spr. 1: 26 (1836).
-VIS~2, adv. (knappast br.) När .. Adverbium .. nekelse-(,) jakelse- eller beskrifnings-vis något antyder. Giese 1—3: 436 (1730; t. Beschreibungs-Weise).
-VÄSEN~20 l. -VÄSENDE~200. i fråga om generalstabens topografiska beskrifning. (Bland de vid allmänna kartarbeten tjänstgörande officerarna af generalstaben beräknas) en yngre officer .. vara under utbildning till arbetsledare eller upptagen af speciella uppdrag, beskrifningsväsendet m. m. SFS 1894, nr 106, s. 6.
Spoiler title
Spoiler content