SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1909  
DELGIFVA de3l~ji2va, v. -gifver, -gaf, -gåfvo, -gifvit, -gifven; l. (i sht hvard.) DELGE de3l~je2, pr. -ger, sup. -gett; se för öfr. GIFVA. vbalsbst. -ANDE, -GIFNING; -ARE (Wikforss (1804; under theilgeber), Freese (1842)).
Etymologi
[bildadt efter förb. gifva del (se DEL V 2 c ζ α'). Ordet förekommer tidigast o. användes ännu helst i de nominala formerna (jfr anm. nedan)]
Anm. Ssgn är jämförelsevis ung i spr.; ännu Dalin (1850) upptager endast vbalsbst. delgifvande ss. en ”juridisk o. administrativ” term samt med uppgiften ”mindre br.” Ss. uppslagsord förekommer inf. första ggn hos Linder o. Walberg (1862). SAOL (1874) upptager ordet med uppgift, att det ”brukas i embetsstilen”, att man ”bättre uttrycker .. sig ..: gifva .. del af”, samt ”att det är användbarare .. i passiv ställning”.
1) (i sht jur. o. adm.) tr.: meddela (ngn ngt), gifva (ngn) del af (ngt), tillkännagifva (ngt) för ngn. Delgifva ngn en stämning. Erindran borde göras om, hvad under Discourserne yrkat(s?) om delgifvandet till de andra Stånden. Ad. prot. 1789, s. 316. Tre månader efter delgifvandet, el. efter erhållen del. Westee (1842). Köp under hand kan äfven afslutas .., kommande i sådant fall auktionens inställande att i det den 23 dennes utkommande nummer af denna tidning behörigen delgifvas. Östg. corr. 1854, nr 72, s. 4. I bref .. delgafs honom (dvs. Dante) republikens anbud att få till Florenz återvända. Böttiger i SAH 39: 230 (1864). De förbehöllo sig .., att få utskottets förslag sig delgifvet för att dervid göra påminnelser. Carlson Hist. 4: 316 (1875). I vissa fall räknas tid för öfverklagande af ett beslut från dess delgifning, kommunikation, med vederbörande. NF 8: 1120 (1884). I stället för den af arbetarne upprättade (pris-)listan ha nu mästarne upprättat en ny sådan, som dock ej delgifvits arbetarnes förening, målareförbundet. AB 1890, nr 16, s. 2. Kungen resolverade .. att de begärda protokollen skulle delgifvas stortinget. De Geer Minnen 1: 202 (1892). Jag tänkte delge honom mina planer. Agrell I Sthm 43 (1892). Klockaren .. ombesörjer delgifning till sexmännen om budning. PT 1904, nr 14 A, s. 1. Jag (talar) .. utan vackert ordval och utan ordståt, endast i afsikt att delgifva mina bekymmer åt dig. Wulff Petrarcabok 302 (1905). I och för delgifning med å okänd utrikes ort vistande Per Johan Jansson kungöres härmed följande ... PT 1907, nr 162, s. 4. — jfr: Origtigt skrifves t. ex. han skall delgifvas, han blef delgifven denna ansökning, i st. f. denna ansökning skall honom delgifvas, blef honom delgifven. SAOL (1874).
2) [jfr t. ihr .. theilgebendes wesen (Göthe)] (föga br.) refl.: meddela sig (åt ngn). Hans andes skärpa .. delgaf sig åt hans språk. Fahlcrantz 5: 129 (1852). Om det icke låge i idéens natur att delgifva sig och dermed också delhafva i annat. Wikner Platon 147 (1867).
Ssgr (till 1): DELGIFNINGS-BEVIS310~02. Dessa handlingar eller besannad afskrift delgifvas (N. N.) .. börande handlingarna jämte delgifningsbevis för utslags erhållande hit återställas. PT 1903, nr 296 A, s. 4.
-DAG~2. Det är icke i lag för alla fall bestämdt, huruvida delgifningsdagen och inställelsedagen skola inberäknas i de .. dagar, som utgöra stämningstiderna. Broomé Civilpr. 119 (1882).
-FÖRSÖK~02. —
-KOSTNAD~20. PT 1909, nr 91 A, s. 4.
-SÄTT~2. Trygger Komm. t. rätteg.-b. 26 (1900).
-UPPDRAG~20 l. ~02. Då han (dvs. fjärdingsmannen) erhåller delgifningsuppdrag för det allmänna. PT 1906, nr 21, s. 2.
-VIS~2, adv. (föga br.) Att till lands-arkivet, vare sig som gåfva eller till förvar eller blott delgifningsvis för anteckning der, öfverlemna gamla fastebref eller slägtanteckningar. SD 1900, nr 45, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content