SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
EXEKUTION äk1sekɯtʃω4n l. -utʃ-, l. -ɯʃ- l. -uʃ- (jfr skrivningen Excecusionen RARP 3: 153 (1640)), r. (f. Dalin (1850), Lundell; m. Weste); best. -en, ä. o. vard. i mellersta o. norra Sv. äv. = (Stiernhielm Lycks. 3 (1650), Humbla Landcr. 199 (1740)); pl. -er.
Ordformer
(excution KKD 10: 142 (1708))
Etymologi
[jfr t. exekution, eng. execution, fr. exécution; av lat. exsecutio (-ōnis), vbalsbst. till exsequi (se EXEKVERA)]
vbalsbst. till EXEKVERA.
1) motsv. EXEKVERA 1: utförande l. värkställande (av ngt); värkställighet; särsk. (numera föga br., ngt ålderdomligt) i förb. ställa (ngt) i l. (†) till exekution, värkställa; numera nästan bl. jur. om värkställighet av dom. GR 14: 137 (1542). Om exsecution eller Domens endelige fulgörande. RättegPr. 23/6 1615, s. E 3 b. Consist(orium har) ställt föreskrefne Sententz (dvs. dom) till Execution. Hagström Herdam. 2: 52 (i handl. fr. 1632). Kongl. Maij:tt .. hafwer tenckt att stella i execution den dessein, som H:es Kongl. M:tt för någre åhr sedan skall hafwa fattat, att abdicera sigh Swerges Rijkes Crono. RARP V. 1: 304 (1654). Et monument helt ensamt i sit slag, i anseende til upfinning och dristighet i executionen. SP 1779, (nr 257) s. 1029. Underrätternes i lifssaker .. gifna domar skulle, innan executionen, till Hofrätten genast hemställas. Nordström Samh. 2: 610 (1840). Bergqvist o. Kjederqvist Ziegler 19 (1898). — särsk.
a) (†) konkret(are). Vthi dett första Skåpet (å landskansliet) skole förwaras alle .. Consistorial dommar och Executioner (m. m.). LReg. 213 (1635). HSH 31: 467 (1662).
b) (†) närmande sig bet.: (straff)åtgärd. All den mottsättning och Execution så som (dvs. som) emoth (rikets fiender) .. hender och företages. UFinlÖ II. 1: 90 (c. 1595); jfr c. Så fölgde doch .. huru ofta (över de polska knektarnas överfall på Sthms borgare år 1594) .. wart klagat, hwarken hoos Konungen eller hans Rådhgifware någhon execution eller straff. Chesnecopherus Skäl Aa 4 a (1607).
c) [jfr motsv. anv. i fr.] (†) militärisk expedition för utkrävande av straff l. krigskontributioner o. d.; äv. konkret om därtill använd trupp. (Furiren far) medh Regementz Quarteremästaren uth uppå Exsecutioner, til at fordra in Brandskatter, och andra Contributioner. Söderman ExBook 184 (1679). Iagh (lät) lösa aff uthewarande excution. KKD 10: 142 (1708). Täta militäriska exekutioner (på Irland), för att indrifva (tionde till engelska kyrkan). Geijer I. 7: 211 (1837). Cronholm Lig. 54 (1839).
2) mus. motsv. EXEKVERA 2. Djupa insigter både i composition som ock i musiquens execution. G. J. Ehrensvärd Dagb. 1: 218 (1777). Musiken var ganska vacker och exekutionen rätt god. Berzelius Res. 342 (1819).
3) jur. motsv. EXEKVERA 3: indrivning l. utkrävande (av skuld, böter o. d.); utmätning. Emedan med executionen af böterne mächta långsampt tilgåår. RARP 9: 468 (1664). Dät gick execution på all hans egendomb. Rudbeck Bref 262 (1685). Nehrman PriCiv. 440 (1732). Befallningen (av lagstiftaren) att ersätta (skada) eller betala (skuld), förenad med exekution, der en sådan är .. utförbar. Thyrén StrafflRef. 1: 30 (1910).
4) motsv. EXEKVERA 4: avrättning; avstraffning. Schwartz Alm. 1648, s. 21. (Jag beslöt) att gå till Hötorget och se exekutionen (då Ankarström skulle slita spö). C. C. Gjörwell (1792) i MoB 2: 63. H. Lilljebjörn Hågk. 2: 119 (1867). TjReglArm. 1889, s. 125. — jfr GATLOPPS-, SKOL-EXEKUTION.
Ssgr: (3) EXEKUTIONS-BETJÄNT. lägre tjänsteman som biträder (under)exekutor vid utmätning, indrivning av böter, skatt o. d. FörarbSvLag 2: 325 (1707).
(3) -MÅL. Widlyftige Skriftwäxlingar uti Executions måhl måge icke tillåtas. FörordnExecut. 1720, s. 4 a. Schrevelius Civilpr. 387 (1853).
-PARTI. (†) = EXEKUTION 1 c. Bemälte capten var på executionspartie uth commenderad med 60 man. HH 24: 27 (1701). KKD 1: 31 (1704).
(4) -PROCESS. (†) förfarande vid avrättning. (Trollkonanskall) efter den executions process j fäderneslandet wid slika urboota måhl öfweligh är, blifwa afrättad med yxa. BtFinlH 2: 280 (1666).
(1) -RECESS. hist. överenskommelse mellan två l. flera stater om fullgörandet av beslutade fredsvillkor o. d. RARP 7: 131 (1660). ”Exekutionsrecessen” i Nürnberg (1650). IllSvH 4: 365 (1881).
(3) -STAV. (förr) av exekutionsbetjänt (fjärdingsman) vid utmätning o. d. använd stav som symboliserade hans tjänst, pantstav. Linné Ungd. 2: 319 (1734).
(3) -SÄTE. jur. LBÄ 16—17: 161 (1798). Landsfiskal (skall) vid de inom hans distrikt varande domstolar och exsekutionssäten .. utföra Kongl. Maj:ts och Kronans talan. SFS 1876, nr 28, s. 1.
(1) -TRAKTAT. hist. överenskommelse (förr äv.: förhandling) om fullgörandet av beslutade fredsvillkor o. d. RARP 7: 131 (1660). En exekutionstraktat af freden (i Roskilde). Weibull LundLundag. 39 (1896).
(3) -VAKTMÄSTARE~0200. exekutionsbetjänt. PT 1906, nr 287 A, s. 3.
-VÄRK(ET).
1) (†) till 1: utförande(t) l. värkställande(t) (av ngt). (Konungen av Danmark) förhalade executionswercket. RARP 7: 108 (1660; i fråga om freden i Roskilde).
2) till 3. FörordnExecut. 1720, s. 1 b. Öfver-Ståthållaren tilkommer .. at förestå och besörja Executions-Verket. InstrÖfverståth. 25/8 1791, s. A 1 b. Finland 122 (1893).
Spoiler title
Spoiler content