SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1919  
FABRICERA fab1rise4ra, i Sveal. äv. -e3ra2 (fabrice´ra Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr FABRIK 1, FABRIKATION samt FABRIKANT o. FABRIKÖR.
Ordformer
(fabricera Celsius Hush.-alm. 1743, s. 31, osv. fabriquera (-qv-) Stiernman Com. 5: 399 (1693), Ulff Grundritn. 3 (1729))
Etymologi
[jfr d. fabrikere, holl. fabriceeren, ä. holl. äv. fabriqueeren, t. fabrizieren, fr. fabriquer; av lat. fabricare, förfärdiga, tillverka, till fabrica (se FABRIK); jfr äv. eng. fabricate]
1) fabriksmässigt tillverka l. framställa (ngt); stundom allmännare: förfärdiga, göra. Stiernman Com. 5: 399 (1693). Af Camelhår fabriceras allahanda .. tyger. Silfwercrantz Bet. om sv. handelens inrättn. 79 (1708). Govert Keyser fabricerar fina Kläden. Celsius Hush.-alm. 1743, s. 31. Et af Graham med yttersta noggranhet fabriceradt instrument. Litt.-tidn. 1796, s. 303 (om en stjärnkikare). Arbetet att fabricera en knappnål är .. deladt i omkring aderton skilda förrättningar, der fabrikationen är som mest utbildad. Frenckell Industr. arb. 112 (1860). — särsk.
a) (†) pregnant i p. pf.: tillverkad på fabrik, fabriks-. Allehanda fabricerade varor. Kalm Resa 2: 363 (1756). Svenska allmogen (kläder sig nu) till en stor del .. uti fabricerade, i stället för i eget hem tillverkade tyger. Agardh Bl. skr. 2: 163 (1853).
b) [jfr motsv. anv. i holl.] (†) abs.: driva fabriksrörelse. Landzens Invånare .. kunna .. Fabricera. Salander Sv:s välf. 1: 43 (1741). De fabricerande landskapen (i England) .. de åkerbrukande provinserna. Agardh Bl. skr. 2: 174 (1853).
c) i oeg. o. överförd anv.
α) i allm.; vanl. (satiriskt l. ringaktande) med avs. på sådant som icke brukar l. bör komma till stånd på ett ”fabriksmässigt” l. mekaniskt l. själlöst sätt l. som överhuvud icke bör ”förfärdigas”; särsk. med avs. på litterära l. konstnärliga alster o. d.; jfr FABRIK 4 a o. b. (Vandermonde) tror at en Tysk fabricerar långt skjönare barn med en Fransyska, än om en Fransos är värkmästaren. Sv. Merc. 2: 542 (1757). (Min kritiker) fabricerar .. i all beqvämlighet sitt vissa ovett om dagen. SP 1779, s. 194. Hammarsköld Sv. vitt. 2: 247 (1819; med avs. på översättningar). Min samling af små ritningar, hvilka jag .. dagligen fabricerat i konstitutions-utskottet. Geijer I. 8: 535 (1840). (Hos Johannes Magnus) fabriceras både kungar och biografier på fri hand. Schück Sv. lit.-h. 1: 133 (1886). En privat lärare, som .. ”fabricerar” kandidater för inträde i militärskolorna. Steffen Engl. s. världsm. 161 (1898).
β) [jfr motsv. anv. i eng. samt fr. fabriquer un mensonge, un testament] (med klandrande innebörd) hopsmida l. sätta ihop (en lögn l. osann historia o. d.); tillverka (ett falskt dokument o. d.). (Han) öfvade den konsten, at sjelf mycket skickl(igt) fabricera gamle diplomata och uhrkunden. Sv. Merc. V. 2: 349 (1759). (Hoppet att) kunna inbilla allmänheten, att Aftonbladet sjelf der hemma inom sin redaktion fabricerade dessa polackernas många segrar och dessa ryssarnas många nederlag. Sturzen-Becker 1: 177 (1845, 1861). Alla de bedröfliga lögner jag .. varit tvungen att fabricera. Kullman Locke Simon skämt. 57 (1911).
2) (†) (fabriksmässigt) bearbeta l. förädla (råvara), (av råvara) framställa ett (färdigt) fabrikat. Salander Sv:s välf. 1: 73 (1741). I fall Kopparen til större Delen hade kunnat hemma i Landet fabriceras, och .. vti Manufacturer vtskeppas, så hade Riket ännu större Fördel .. theraf fåt vphämta. Därs. 118.
Spoiler title