SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1943  
MATERIEL mat1eriä4l l. 01—, äv. -e4l, l. MATERIELL -äl4, r. l. m. (Liljecrona RiksdKul. 52 (1840) osv.) l. (i bet. 2 nästan alltid, föga br.) n. (Dalin (1853), STSD(A) 1938, nr 176, s. 1); best. -en, äv. -n, ss. n. -et.
Ordformer
(-el 1818 osv. -ell 1888 osv.)
Etymologi
[jfr d. materiell, eng. materiel, fr. matériel, substantivering av MATERIELL, adj. — Jfr MATERIAL, sbst.]
1) koll., om de yttre hjälpmedel, redskap, effekter o. d. som behövas för en värksamhet (t. ex. vid en järnväg, inom en fabrik, vid ett bruk l. annat värk); tillbehör; rekvisita; jfr MATERIAL, sbst. 2. Elektrisk materiel. Rullande, förr äv. rörlig materiel (i sht järnv.), om vagnar o. annan transportmateriel. Dalin (1853). ReglSJMachinEld. 1857, s. 52 (: rörlig). Nordensvan o. Krusenstjerna 2: 154 (1880: rullande). Ompröfning af icke godkändt material och materiel må tillåtas. SFS 1907, Bih. nr 18, s. 3. jfr BELYSNINGS-, BLIND-, BRAND-, DRIFT-, FARTYGS-, FÖRBANDS-, GASSKYDDS-, INSTALLATIONS-, JÄRNVÄGS-, STANS-, STIL-, TRANSPORT-, VAGN-MATERIEL m. fl. särsk.
a) mil., sjömil. o. flygv. om de effekter (persedlar, värktyg, vapen, ammunition, fordon, fartyg o. d.) som trupper behöva för sin existens o. värksamhet. Flytande materiel, om fartyg. Lefrén Förel. 1: 11 (1818). SFS 1919, s. 1608 (: flytande). Offra människor och materiel. NDA 1940, nr 147, s. 4. jfr ARTILLERI-, BELÄGRINGS-, FORTIFIKATIONS-, INTENDENTUR-, KRIGS-, MINSPÄRRNINGS-, MOBILISERINGS-, SJÖKRIGS-, STRIDS-, TRÄNG-, ÖRLOGS-MATERIEL m. fl.
b) (i fackspr.) vad som hör till inredningen av en skollokal, läroanstalt, bibliotek o. d. (bänkar, stolar, tavlor o. d.) jämte olika hjälpmedel vid undervisningen. 3SAH 2: 60 (1887). jfr GYMNASTIK-, RIT-, SKOL-, SKRIV-, UNDERVISNINGS-, ÅSKÅDNINGS-MATERIEL m. fl.
2) (numera föga br.) = MATERIAL, sbst. 1. Dalin (1853). Rydberg Varia 75 (1890, 1894). Det materiel (till Minnen och bilder) som föreligger från de sista tolf månaderna af Geijers lif. Solnedg. 2: 7 (1911). Bergman Book. 218 (1912). jfr BRO-, BYGGNADS-, HÄST-, RÖST-MATERIEL m. fl. Anm. till 2. I denna bet. föredrages numera i vårdat spr. MATERIAL.
Ssgr (i sht i fackspr.): (1 b) MATERIEL-ANSLAG~02. anslagna pänningmedel för nyanskaffning o. underhåll av materiel. BtRiksdP 1901, 8Hufvudtit. s. 41.
(1) -BESKED. redovisning för anförtrodd materiel; jfr besked 12 a β. SFS 1906, Bih. nr 66, s. 19.
(1) -BOK; pl. -böcker. bok vari införes avgång o. tillkomst av materiel. SFS 1910, Bih. nr 21, s. 10.
(1) -FÖRVALTARE. (förr) mil. tygförvaltare; jfr material-förvaltare. SFS 1908, Bih. nr 12, s. 16.
(1) -JOURNAL. materielbok. SFS 1906, Bih. nr 66, s. 18.
(1 b) -KASSA. i sht pedag. kassa varur medel tagas till inköp o. underhåll av inrednings- o. undervisningsmateriel o. d. Biblioteks- och materielkassa (vid allm. lärovärk). SFS 1878, nr 53, s. 47. Därs. 1905, nr 6, s. 64.
(1) -REDOGÖRARE~00200. mil. tjänsteman som tager materielen på uppbörd o. har uppbördsmannaansvar härför. —
(1) -REDOGÖRELSE~00200. materielbesked. SFS 1906, Bih. nr 66, s. 19.
(1) -RUM. för förvaring av materiel. DN 1894, nr 8855 A, s. 2.
(1) -RÄKENSKAPER~0020, pl. räkenskaper som föras över avgången, tillkommen o. reparerad materiel. SFS 1912, s. 979 (vid truppförband).
(1 a) -SLAG. om fältslag; jfr material-krig. DN(B) 1943, nr 182, s. 3.
(1 a) -UPPBÖRD~02. materialuppbörd. SFS 1901, nr 104, s. 28.
Spoiler title
Spoiler content