SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TESTIMONIUM tes1timω4nium l. täs1-, n.; best. -iet; pl. -ier (FörordnPraecept. 13 ⁄ 11 1733, s. 3, osv.). Anm. I ä. tid förekommer ordet äv. med lat. böjning. Banér GenGuvBer. 61 (1668). (Pontoppidan) kunde med et wackert Testimonio afsändas til Kongl. Universitetet i Köpenhamn. Rydén Pontoppidan b 1 b (1766). Kallenberg CivPr. 1: 832 (1922: testimonia, pl.).
Etymologi
[jfr d., t. o. eng. testimonium; av lat. testimonium, vittnesbörd, vitsord, bevis, intyg; avledn. av testis, vittne (se TESTERA). — Jfr ATTEST, TESTIMONIAL]
(numera bl. i skildring av ä. förh.) intyg, betyg, vitsord, i sht inför l. avseende akademiska studier l. i kyrkliga sammanhang; äv. (numera bl. tillf.) oeg. l. bildl. TSvLärov. 1946, s. 8 (1611). Blef bewilliat att .. Swen i Rottne skulle medhdelas ett testimonium angående att Consistorium inthet hafwer förstått honom omgåes medh någon trulldom, ej heller kan tillbinda honom thet hum, som hafwer uthflugit att han skulle wara skyldigh till Sal(ige) Doctoris Staleni dödh, uthan fast mera frijsäga. Wallquist EcclSaml. 1—4: 125 (1651). Så är .. Wår nådige Willje och befallning, det inga Gymnasister eller Dieknar till Praeceptorer af någon emottages, som icke med tillförlåtelige Testimonier ifrån Biskopen och Consistorio Loci äro behörigen försedde. FörordnPraecept. 13 ⁄ 11 1733, s. 3. Det bästa beviset för att (L. J. Hierta) .. förstått det stora publikum riktigt, är den tillförene oerhörda cirkulation Aftonbladet nu eger. Femtusen abonnenter äro och förblifva dock ett godt testimonium. Sturzen-Becker SvSkönl. 216 (1845). Testimonier eller afgångsbetyg skulle för dem, som ärnade fullfölja sina studier, skrifvas på karta och lösas med 32 skill(ing), men för dem, som gingo till näringarna eller andra yrken, okarterade och gratis utgifvas. LärovKomBet. 188485, 1: 286. Carl von Linné var ganska svag uti latinska språket och hade möda att från Växjö gymnasium få testimonium för att resa till Uppsala. Hagberg Linnæus 280 (1939). — jfr DIMISSIONS-TESTIMONIUM.
Spoiler title
Spoiler content