publicerad: 2021  
ackusatorisk ackusatoriskt ackusatoriska
ac·kus·at·or·isk
adjektiv
ackusato´risk
som inne­bär att straffprocessen är ut­formad som en förhandling mellan lik­ställda parter in­för en i huvud­sak passiv dom­stol
MOTSATS inkvisitorisk
den ackusatoriska metoden tillåter inte hotelser, tortyr m.m. som före­kommer in­om den inkvisitoriska
belagt sedan 1878; av lat. accusato´rius 'som hör till åklagaren', till accusa´re 'an­klaga'