publicerad: 2021  
akademi akademin äv. akademien, plural akademier
akademi·er
substantiv
akademi´
1 sam­fund med upp­gift att främja vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet på visst om­råde
akademiledamot; Vetenskapsakademien
hon valdes in i Svenska Akademien; en av akademins upp­gifter är att dela ut priser och stipendier
äv. om liknande sam­fund med något blygsammare verksamhet vanligen i sammansättn.
deckarakademin
belagt sedan 1739; till grek. Akade´meia, namn på träd­gård nära Aten där Platon under­visade
2 högre undervisnings­institution på vissa om­råden, t.ex. estetiska el. militära
militärakademi
äv. all­männare om universitets- och hög­skole­världen
Å­bo akademi; in­om akademin finns ett etablerat system för internationella sam­arbeten
belagt sedan 1593 i bet. 'universitet', 1735 i bet. 'läroanstalt för konstnärer'