publicerad: 2021  
aspekt aspekten aspekter
a·spekt·en
substantiv
aspek´t
1 (ett av flera) sätt att betrakta eller analysera någon före­teelse t.ex. ett problem el. en fråga
en aspekt (av/på något)
en aspekt (av något)
en aspekt (något)
svaret beror på vilken aspekt man an­lägger på problemet; saken har ock­så ekonomiska aspekter
äv. (fokusering av) del­problem
en intressant aspekt på ned­frysningen av döda människor är den teologiska
belagt sedan 1890; av lat. aspec´tus 'an­blick; syn­förmåga; ut­sikt', till ad´ 'till' och spec´ere 'se'; jfr ur­sprung till prospekt, suspekt
2 (språk­brukarnas) upp­fattning av en språklig handling som ofullbordad (imperfektiv) eller full­bordad (perfektiv) vid en viss tid
imperfektiv och perfektiv aspekt
äv. om mot­svarande verbformer
aspekt före­kommer i bl.a. slaviska språk men ut­trycks ofta på andra sätt i svenska; "hålla på att" kan an­vändas för att an­ge imperfektiv aspekt i svenska
belagt sedan 1890
3 två himla­kroppars in­bördes positioner
belagt sedan 1578