publicerad: 2021  
1bas basen basar
bas·en
substantiv
1 mans­röst i det djupaste stäm­läget i sång el. tal
basröst; bassångare; brumbas
en prakt­full bas
äv. om person, sångstämma etc.
basstämma
NN är bas; sjunga bas
äv. om instrument med mot­svarande ton­läge, sär­skilt kontra­bas
spela bas
belagt sedan 1640; av ita. basso med samma betydelse; av folkligt lat. bass´us 'låg'
2 ofta bestämd form sing. djupare del av ton­område vanligen i mots. till diskant
god åter­givning av basen; det monotona dunkandet i basen
belagt sedan 1841
3 var­dagligt för­man för arbete eller verksamhet särsk. för manuellt arbete el. sport
basa; lagbas
bas (för någon/något)
bas (för någon)
bas (för något)
basen på bygget; han är bas för sim­landslaget
ibland något ut­vidgat chef
bas för ett ämbets­verk
belagt sedan 1853; av lågtyska bas 'hus­bonde'; jfr ur­sprung till 1boss 1
2bas basen baser
bas·en
substantiv
1 understa del av före­mål som före­målet stöder sig el. vilar på
någots bas
basen i/på något
basen i något
basen på något
vanligen ut­vidgat om tänkt stöd­linje, stöd­yta el. annan naturlig utgångs­punkt sär­skilt geometri
rektangelns area är basen gånger höjden
i sammansättn. äv. grund- särsk. i ekonomiska samman­hang
belagt sedan 1768; av grek. bas´is 'gång; steg; det man går och står på'
2 (nöd­vändigt) under­lag för ut­veckling eller verksamhet in­om visst om­råde
JFR basis
() basen (av något)
den teoretiska basen för under­sökningen; grund­skolan ger basen för fort­satta studier
äv. om grund­tal i potens­räkning
talet 10 är basen i det vanliga decimal­systemet
belagt sedan 1849 (som matematisk term)
3 militär stödjepunkt el. militärt stöd­område var­ifrån förband ut­går, under­stöds och under­hålls; vanligen permanent
basområde; flygbas; marinbas
bas (för något)
fram­skjutna baser för flyg­vapnet; bas för befrielse­kampen
äv. om stödjepunkt el. ut­gångs­område för andra operationer
det lugna turisthotellet bildade bas för äventyr i bergen
belagt sedan 1817
4 kemiskt ämne som strävar efter att ta upp väte­joner ju större tendens desto starkare bas
JFR pH, 1syra 1
natrium­hydroxid är en stark bas; vatten kan upp­träda både som syra och bas; lackmus­papper färgas blått av baser
belagt sedan 1795