publicerad: 2021  
början bestämd form början, utrum
börj·an
substantiv
bör`jan
allra första del av viss verksamhet, visst förlopp etc.
(från) början (till) en början
(i) början (av/på något)
(i) början (av något)
(i) början (något)
början (till något)
en bra början för projektet; i början var hon nervös varje gång hon skulle under­visa
äv. om första del av före­teelse som har någon naturlig orientering i rummet el. tiden
meningsbörjan; ordbörjan
det står i början av boken; i början av september
äv. med ton­vikt på tid­punkten för start
före­taget var döds­dömt från början; i tjugo år med början 1990
äv. med ton­vikt på in­ledningen som en själv­ständig enhet
från en blygsam början arbetade han upp före­taget till ett av de ledande i landet
alla är barn i början se barn
början till slutet in­ledningen av den av­slutande fasenav något; vanligen med an­tydan om att före­teelsen i fråga till sist upp­hör att existera: ett ökat tryck från grann­länderna blev början till slutet för landets regim
till en början i börjankostnaderna för reparationer blev till en början betydligt högre än vad hon hade räknat med
belagt sedan ca 1430 (Själens tröst); fornsvenska byrian
All vår början bliver svår,
Bättre går det år från år. Gammalt barn­rim