publicerad: 2021  
fraktgods frakt­godset
frakt|­gods·et
substantiv
frak`tgods
gods som befordras enligt lägsta taxa nu­mera särsk. i fråga om järn­vägs­transport, förr ofta i fråga om sjö­transport
JFR ilgods
fraktgodsbefordran; fraktgodsterminal
belagt sedan 1595; 1862 om järnvägstransport