publicerad: 2021  
företagsdemokrati företags­demokratin
före·tags|­demo·kratin
substantiv
`retagsdemokrati
system som ger de an­ställda möjlighet till in­flytande över ett före­tags verksamhet och planering
belagt sedan 1946