publicerad: 2021  
håll hållet, plural håll, bestämd plural hållen
håll·et
substantiv
1 i vissa ut­tryck (visst) av­stånd bort­åt från viss utgångs­punkt; i sammansättn. ofta för att an­ge till­räckligt kort av­stånd för något
på nära håll; de såg henne på långt håll
ofta, om inget annat an­ges långt av­stånd
de såg henne redan på håll
spec. vid jakt skotthåll
haren kom in­om håll
ibland äv. i fråga om tid
det är lättare att smälta en så­dan upp­levelse sedan man fått den på lite håll
äv. bildligt
de är släkt på långt håll; han fick inte på långa håll så mycket som systern; ut­vecklingen går åt rätt håll
på sina håll här och därpå sina håll var det så mycket som 30 centimeter vatten på väg­banorna
belagt sedan 1709; fornsvenska hald 'fäste; vakt; riktning; smärta i sidan'; till hålla
2 riktning från viss utgångs­punkt
de gick åt det hållet; hon sprang åt mot­satt håll
äv. i ut­tryck för befintlighet (obestämd) plats
hon bor på annat håll
äv. med försvagad rums­betydelse
företagarhåll
på an­svarigt håll tonar men ner konflikten
spec. för att ut­trycka berörings­punkter eller dylikt mellan skilda förhållanden, ut­sagor eller dylikt
något åt det hållet var det hon menade
från alla håll och kanter över­allt ifrånfolk kom från alla håll och kanter till lopp­marknaden
på alla håll och kanter över­alltpå alla håll och kanter organiserades möten och demonstrationer in­för valet
belagt sedan ca 1430 Själens tröst
3 fäste vanligen genom tag, grepp eller dylikt
få håll i isen
spec. i av­sikt att hejda rörelse
få håll på en skenande häst
äv. bildligt, sär­skilt i kort­spel, t.ex. bridge el. whist möjlighet att hindra mot­ståndaren att ta (nästan) alla stick i viss färg genom att själv ha till­räckligt höga (och många) kort i färgen
dubbelhåll; spaderhåll
med kung och dam hade han ett stabilt håll i hjärter
belagt sedan 1420–50 Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)
4 knappast plur. lokal, stickande smärta i sidan som med­för and­hämtnings­svårigheter som sjukdomssymptom el. som kropps­reaktion på allt­för snabb löpning eller dylikt
belagt sedan mitten av 1400-talet Ett forn-svenskt legendarium