publicerad: 2021  
försök försöket, plural försök, bestämd plural försöken
för·sök·et
substantiv
försö´k
1 handling som är av­sedd att och bör ha möjlighet att åstad­komma något med större el. mindre risk för miss­lyckande
medlingsförsök; övertalningsförsök
ett försök (till något/att+verb)
ett försök (till något)
ett försök (till att+verb)
ett försök (att+verb)
ett bra försök; ett gott försök; ett tappert försök; ett försök till skämt; försöket att hitta en lägenhet miss­lyckades; hon gjorde ett nytt försök att lugna honom
äv. handling som prövar något
han slog ett nummer på försök
spec. om ett av ett begränsat an­tal till­fällen att ut­föra viss prestation sport
rekordförsök
hon klarade höjden i tredje försöket
belagt sedan 1740; till försöka
2 av­gränsad (natur)vetenskaplig under­sökning och mätning (av något) under väl kontrollerade förut­sättningar vanligen om upp­repning av standard­experiment, särsk. i pedagogiska samman­hang
försöksledare; delförsök
försök (med något/att+verb)
försök (med något)
försök (med att+verb)
kemiska försök; försök med fallande kroppar
belagt sedan 1727
3 första tävlings­omgång för att välja ut de bästa del­tagarna för fort­sättningen; vid idrotts­tävling med större an­tal del­tagare
(i) försöket
hon blev ut­slagen redan i försöken på 100 meter
belagt sedan 1900