publicerad: 2021  
gäldenär gäldenären gäldenärer
gäld·en·är·en
substantiv
gäldenä´r
part i ekonomisk överens­kommelse som står i skuld till den andra parten om person, före­tag etc.
SYN. debitor JFR borgenär
huvudgäldenär; medgäldenär; växelgäldenär
bo­laget för­satte ett tio­tal gäldenärer i konkurs
belagt sedan 1523; jfr fornsvenska giäldenär 'fordrings­ägare'