publicerad: 2021  
1kursiv kursivt kursiva
kurs·iv
adjektiv
kursi´v
1 som känne­tecknas av att bok­stäver och andra tecken lutar åt höger om tryckstil eller dylikt
om man vill fram­häva något sär­skilt i texten kan man an­vända kursiv stil
belagt sedan 1796; av franska cursif med samma betydelse; av medeltidslat. cursi´vus 'löpande'; till kurs
2 som (snabbt) fångar inne­hållet i stora drag men inte går in på detaljer om läsning eller dylikt
kursiv läsning; några av upp­satserna på litteratur­listan kan läsas kursivt (adverbial)
belagt sedan 1848
2kursiv kursiven
kurs·iv·en
substantiv
kursi´v
tryckstil som lutar åt höger och som särsk. an­vänds för att fram­häva ord i en text
den mening du just nu läser är skriven i kursiv
belagt sedan 1654; till 1kursiv!!