publicerad: 2021  
-lateral -lateralt -laterala
-lat·er·al
adjektiviskt slutled
-latera´l
som av­ser visst an­tal parter som fram­går av samman­hanget
belagt sedan ca 1850; se ur­sprung till 1lateral