publicerad: 2021  
missiv missivet, plural missiv, bestämd plural missiven
miss·iv·et
substantiv
missi´v
1 följe­brev till över­sänt dokument särsk. vid kommunikation mellan myndigheter
belagt sedan 1540; av franska (lettre) missive 'sändebrev'; till lat. miss´us 'ut­sänd'; jfr ur­sprung till mission
2 förordnande till viss prästerlig tjänst
efter prästvigningen fick han sitt första missiv till Foss församling
belagt sedan 1680