publicerad: 2021  
nyckelbiotop nyckel­biotopen nyckel­biotoper
nyckel|­bio·top
substantiv
nyck`elbiotop
skogs­område som har identifierats som sär­skilt viktigt för att bevara hotade arter
JFR biotop
en lands­omfattande inventering av nyckel­biotoper; nyckel­biotoper spelar en viktig roll i arbetet med att bevara skogens biologiska mång­fald
belagt sedan 1991