publicerad: 2021  
obstruera obstruerade obstruerat
verb
obstrue´ra
med­vetet försvåra ut­förandet av viss handling eller dylikt
JFR hindra
någon obstruerar (mot) något
presidenten obstruerade parlamentets arbete genom att ständigt ut­nyttja sin veto­rätt; vissa med­lemmar obstruerade mot hemlighets­makeriet i styrelsen
belagt sedan 1922; av lat. obstru´ere 'bygga för; täppa till'
obstrueraobstruerande, obstruering, obstruktion