publicerad: 2021  
organ organet, plural organ, bestämd plural organen
org·an·et
substantiv
orga´n
1 av­gränsad cell- eller vävnads­samling med speciell funktion hos människa, djur el. växt
organbrist; organdonation; organfunktion; organisk; organism; organsvikt; könsorgan; smakorgan; talorgan
inre organ; yttre organ; transplanterade organ; tarmar och andra organ i buken
endokrina organ körtlar som bildar och in­söndrar hormoner till blodetsköld­körteln och bi­njurarna är exempel på endokrina organ
statiska organ jämvikts­organ
belagt sedan 1790; av grek. or´ganon 'verk­tyg'; jfr ur­sprung till organisera, orgel
2 organisation som beslutar eller fram­för åsikter i sam­hälleliga frågor särsk. som (statlig) myndighets kontakt med all­mänheten
kontrollorgan
ett organ (för något)
ett beslutande organ; ett organ för hälso­upplysning; FN:s olika organ; ut­redningen går på remiss till olika organ
äv. om tidning eller dylikt, sär­skilt med tanke på dess roll som opinionsbildande kraft
belagt sedan 1832