publicerad: 2021  
prolongera prolongerade prolongerat
verb
[-låŋge´ra]
förlänga tids­begränsad verksamhet, giltighets­tid eller dylikt
prolongera något
prolongera det gällande av­talet
belagt sedan 1626; av lat. prolonga´re 'förlänga', till long´us 'lång'; jfr ur­sprung till longitud
prolongeraprolongering