publicerad: 2021  
1radikal radikalt radikala
radik·al
adjektiv
radika´l
1 som inne­bär stora, grund­läggande förändringar som lösning på ett problem; om handling eller dylikt
en radikal förnyelse; radikala ned­skärningar; en radikal lösning av parkerings­problemet är att jämna en del av city med marken
äv. all­männare genomgripande
hon skiljer sig radikalt från sina syskon (adverbial)
spec. om medicinsk behandling som syftar till full­ständigt botande av sjukdom
MOTSATS 1palliativ
äv. om (person med) genom­gripande åsikt eller dylikt
en radikal ateist
belagt sedan 1793; till lat. ra´dix 'rot'
2 som i grunden vill förändra sam­hället vanligen (men inte nöd­vändigtvis) i socialistisk riktning
en radikal politik; den nye parti­ledaren an­sågs radikal; den tidvis radikala student­världen; ungdoms­förbunden är ofta radikalare än moder­partierna
äv. försvagat som står längst åt vänster i politiskt av­seende in­om en viss grupp
Liberalernas radikala flygel
äv. beträffande politisk orientering åt en­dera ytterligheten
högerradikal
belagt sedan 1822
2radikal radikalen radikaler
radik·al·en
substantiv
radika´l
1 person som har radikala (politiska) åsikter
många radikaler protesterade mot förslaget om in­skränkning av strejkrätten
belagt sedan 1820
2 atom eller atomgrupp som har en eller flera opariga elektroner i yttersta elektron­skalet och där­med är mycket reaktions­benägen
fria radikaler
belagt sedan 1907