publicerad: 2021  
samling samlingen samlingar
saml·ing·en
substantiv
sam`ling
1 det att bringa samman något till en upp­sättning i visst syfte
SE samla
en samling (något/några)
en samling (något)
en samling (några)
en samling (av/med något/några)
en samling (av något)
en samling (av några)
en samling (med något)
en samling (med några)
ofta om resultatet, sär­skilt om för­hållandevis enhetlig upp­sättning som samlats för visst syfte, spec. konstnärligt
museets samlingar; en värde­full samling franska impressionister; en an­vändbar samling verk­tyg; en samling artiklar som belyser miljö­problemen
äv. försvagat om mer till­fällig an­hopning etc.
en brokig samling; en salig samling av begagnade bilar; knappast ett bostads­område, snarare en samling baracker; boken inne­håller en osystematisk samling iakt­tagelser
spec. om grupp av personer ned­sättande
en samling kverulanter
belagt sedan 1733; jfr fornsvenska samning 'samling'
2 det att komma till­sammans ofta för att diskutera el. för­bereda något
SE samlas
lag­ledaren beordrade samling en timma före av­spark
äv. i mer hög­stämda samman­hang
stats­ministern manade till nationell samling efter katastrofen
äv. om organisation eller dylikt som upp­kommit genom att personer samlats kring något
kristen demokratisk samling
äv. uppslutning
en bred samling för att rädda museet
belagt sedan 1741
3 psykisk skärpning
inre samling och meditation
belagt sedan 1854
Samling vid pumpen, Tunabergare hit­åt!
Alfred har di slaji, så han ligger å blör. Ulf Peder Olrog, Rosenbloms visor 1 (1945)