publicerad: 2021  
sida sidan sidor
sid·an
substantiv
si`da
1 en­dera delen av ett om­råde eller före­mål, räknat ut­åt från en (tänkt) mitt­linje i ut­tryck som an­ger belägenhet
(på/vid) sidan (av något)
() sidan (av något)
(vid) sidan (av något)
på andra sidan (något)
köra på fel sida av vägen; vagga från sida till sida; i halv­tid byter lagen sida; hon lade sig ytterst på sidan av sängen
äv. om obestämt om­råde som ligger åt en­dera (våg­räta) hållet, räknat från någon (rörelse- el. syn)riktning, någon punkt etc. vanligen bestämd form sing.
skottet gick vid sidan av målet; på den spanska sidan av gränsen; han gick åt sidan för cyklisten; hon knuffade folk åt sidan för att komma fram; hon stod lite vid sidan av (det hela) och tittade på
ofta bildligt, spec. i ut­tryck som an­ger lägre grad av betydelse el. intresse i sammansättn. el. bestämd form sing.
lägg nu tidningen åt sidan och lyssna på mig; han hamnade lite vid sidan av sam­talet; här måste personliga hän­syn sättas åt sidan; hon skötte fråge­spalten som extra­knäck vid sidan av sitt ordinarie arbete; det är svårt att studera och sam­tidigt arbeta vid sidan om
spec. äv. för att an­ge jäm­ställd position med något annat
han har en själv­klar plats bland de stora 1900-tals­författarna vid sidan av Kafka och Joyce
spec. äv. i fråga om till­hörighet till en­dera av två abstrakta delar
hennes släktingar på moderns sida; de försökte se saken från den ljusa sidan
spec. äv. om någon el. något som är (den ena) part(en) i ett motsats­förhållande eller dylikt
fiendesida
han står all­tid på de svagas sida; båda sidor an­vände olagliga metoder; det var svårt att välja sida i konflikten; man kan nu vänta sig ett in­gripande i löne­rörelsen från statens sida
få skrattarna på sin sida se skrattare
ha millimetrarna på sin sida se millimeter
två sidor av samma mynt två aspekter av samma sakEinstein visade på att materia och energi egentligen är två sidor av samma mynt
å ena sidan ... å andra sidan sett från en syn­punkt ... sett från en annan syn­punktå ena sidan går det snabbare att ta bilen men å andra sidan är det skönare att cykla
å någons sida för någons delhan vill gärna åka till fjällen på skid­semester, men jag å min sida älskar sol och bad
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska siþa 'sida på djur- el. människo­kropp; sida i bok; kant'; bildat till sid
2 mer eller mindre plan yta på före­mål, som av­gränsar det i viss riktning och som själv av­gränsas mot andra liknande ytor med en mer el. mindre ut­präglad kant
en sida (av någon/något)
en sida (av någon)
en sida (av något)
en sida (hos någon)
en tärning har sex sidor; husets ena sida var nymålad; biffen var stekt lika mycket på båda sidor
äv. in­skränkt till två dimensioner, om rak sträcka som av­gränsar viss yta eller dylikt sär­skilt matematik
en kvadrat har fyra sidor
äv. om (inte nöd­vändigtvis plant) yttre skikt som av­gränsar någon el. något i en annan (våg­rät) riktning än den naturliga huvud­riktningen
sidfläsk; fartygssida
hon knuffade honom i sidan med arm­bågen; han fick ett kniv­hugg i sidan; hon satte hälarna i hästens sidor; båtarna låg förtöjda sida vid sida
äv. bildligt om del av samman­satt före­teelse som kan av­gränsas på grund av sin funktion eller dylikt; sär­skilt i fråga om karaktärs­drag hos person
exportsidan; höstsidan
han är trevlig när han sätter den sidan till; förmågan att argumentera är en av hennes starka sidor
ha ett horn i sidan till någon se horn
ha sina sidor ha åt­skilliga icke önsk­värda egenskaperhan må ha sina sidor men har all­tid varit en plikt­trogen med­arbetare; att vara barn till kända politiker kan ha sina sidor
vakna på fel sida vakna och visa dåligt humörexpediten var väldigt otrevlig och verkade ha vaknat på fel sida
belagt sedan 1000-talet (runsten, Sjögestad, Östergötland); runform siþu (ack.)
3 pappers­yta med tryckt text i t.ex. bok el. tidning
sidhänvisning; sidnummer; bildsida; kultursida; sportsida
() sidan (tal)
en bok med 300 tättryckta sidor; nyheten stod på första sidan; slå upp boken på sidan 100
äv. om blank pappers­yta av­sedd att skriva på
JFR blad 2
häftet inne­håller 80 linjerade sidor
äv. digitalt
Hur vet du det? – Jag läste det på någon sida på nätet
gula sidorna yrkes­registret i telefon­katalogenvanligen på gulfärgade sidor: med hjälp av gula sidorna ringde hon runt till olika före­tag och sökte sommar­jobb
sida upp och sida ner sida efter sidavanligen med an­tydan om allt­för ut­förlig behandling eller dylikt: i skvaller­pressen kunde man läsa sida upp och sida ner om kändisarnas före­havanden
belagt sedan 1451–52 Vadstena Kloster-Reglor