publicerad: 2021  
1stånd ingen böjning
substantiv
om­ständigheter som något befinner sig i
spec. äv. i ut­tryck för att något kan genom­föras eller dylikt
försöka få till stånd en dialog; mötet kunde äntligen komma till stånd
hålla stånd försvara sig tillfreds­ställandepolisen lyckades hålla stånd mot ett hundra­tal våldsamma demonstranter
i stånd kapabelföräldrarna var inte i stånd att själva ta hand om barnen
ur stånd inte kapabelhan var ur stånd att vårda sig och sin egendom och fick där­för en förvaltare
belagt sedan 1723; bildn. till stånda; i de flesta bet. av lågtyska stant eller tyska Stand
2stånd ståndet, plural stånd, bestämd plural stånden
stånd·et
substantiv
1 vanligen i sammansättn. position i höjd­led hos före­teelse i naturen (el. instrument som mäter det)
belagt sedan 1708; av samma urspr. som 1stånd!!
2 mindre, enklare byggnad för försäljning av vissa varor vanligen på torg eller dylikt
glasstånd; korvstånd; marknadsstånd; tidningsstånd; torgstånd
hon stod i ett stånd på Hötorget och sålde påsk­ris
belagt sedan 1597
3 samling upprättstående växter av viss art
humlestånd; maskrosstånd; nejlikstånd
belagt sedan 1639
4 (persons) ställning i familje­rättsligt hän­seende
ungkarlsstånd; änkemansstånd
in­gå i det äkta ståndet
belagt sedan 1541
5 vanligen i sammansättn. det att ha upp­rätt ställning
spec. var­dagligt erektion
ha stånd
belagt sedan 1713
6 det att stanna orörlig fram­för tryckande vilt i fråga om fågel­hund
ståndskall
hunden gjorde stånd
belagt sedan 1789
3stånd ståndet, plural stånd el. ständer, bestämd plural stånden el. ständerna
substantiv
historiskt samhälls­grupp med vissa lagliga rättigheter och skyldigheter i äldre samhälls­system
ståndssamhälle; frälsestånd
sär­skilt om en­dera av de fyra samhälls­grupper som var representerade i den svenska riks­dagen före 1866
ståndsriksdag; bondestånd
de fyra stånden: adel, präster, borgare och bönder
ibland sär­skilt med tanke på de högre samhälls­grupperna i sammansättn.
det andliga ståndet prästerskapethans föräldrar ville att han skulle söka sig till det andliga ståndet
belagt sedan ca 1540; av samma urspr. som 1stånd