publicerad: 2021  
synpunkt syn­punkten syn­punkter
syn|­punkt·en
substantiv
sy`npunkt
(yttrande eller dylikt som redo­visar) visst sätt att upp­fatta eller bedöma något
synpunkter (någon/något/sats)
synpunkter (någon)
synpunkter (något)
synpunkter (sats)
kritiska syn­punkter; an­föra syn­punkter; fram­föra syn­punkter; in­hämta syn­punkter; alla berörda parter fick till­fälle att an­lägga syn­punkter på förslaget
äv. om utgångs­punkt för bedömning eller dylikt
rättssäkerhetssynpunkt
från/ur en synpunkt
från en synpunkt
ur en synpunkt
hon försökte se saken från en annan syn­punkt; en tvivel­aktig lösning ur demokratisk syn­punkt
ibland i en sorts förskönande om­skrivningar, med egentlig inne­börd av kritik
facket har säkert syn­punkter på förslaget om löne­stopp
belagt sedan 1772