publicerad: 2021  
takt takten takter
takt·en
substantiv
1 minsta åter­kommande rytmiska enhet i regel­bundet förlopp; spec. i musik och bunden vers
taktlängd; taktstreck
hon spelade några takter av Marseljäsen
spec. äv. om (tiden för) kolvens rörelse mellan vänd­lägena i kolvmotor
belagt sedan 1734; via tyska el. franska av lat. tac´tus 'beröring', till tan´gere 'röra vid; slå'
2 regel­bunden rytm som kan markeras med slag eller dylikt med konstanta tidsintervall emellan
(i) takt (med någon/något)
(i) takt (med någon)
(i) takt (med något)
stampa takten; hon slog takten på trumman
i vissa ut­tryck äv. samma rytm t.ex. som visst musik­stycke
gå i takt; hålla takten; komma ur takt; dansa i takt med musiken
äv. mindre exakt, betecknande att en viss process eller dylikt förlöper parallellt med (och beroende av) en annan
JFR takt 3
ut­släppen ökar i takt med an­talet kol­kraftverk; ett författarskap som är i takt med tiden
an­ge takten spela en ledande rollGeorg Brandes an­gav takten i det litterära och politiska upp­brottet i Norden under 1880-talet; hemma­laget an­gav takten genom att göra 1-0 efter bara tre minuters spel
belagt sedan 1710
3 hastighet så­väl i fråga om konkret rörelse som om process och dylikt
produktionstakt; sprintertakt; studietakt; utbyggnadstakt
i lugn takt; i snabb takt; öka takten; slå av på takten; data­tekniken ut­vecklas i rasande takt
belagt sedan ca 1740
4 var­dagligt endast plur. (god) prestations­förmåga
JFR 2ruter
laget visade nu helt andra takter än senast; hon visade att de gamla takterna sitter i än­nu; det är rätta takter!
belagt sedan 1916
5 knappast plur. känsla för hur man und­viker att såra eller förarga andra särsk. i öm­tåliga situationer
med­delandet om döds­fallet var skrivet med takt och fin­känslighet; vissa myndighets­personers snorkighet och brist på takt
takt och ton fin­känslighetatt göra reklam för en begravnings­byrå kräver takt och ton
belagt sedan 1795