publicerad: 2021  
tendera tenderade tenderat
verb
tende´ra
visa an­satser till visst handlande eller dylikt
någon/något tenderar (till) att+verb
någon tenderar (till) att+verb
något tenderar (till) att+verb
någon/något tenderar till något
någon tenderar till något
något tenderar till något
hon tenderar att över­värdera sina egna in­satser; beteendet tenderar till det anti­sociala
äv. (tyckas) ut­vecklas i viss riktning
något tenderar (till) att+verb något tenderar någonstans
brottsligheten tenderar att öka; på Tokyo­börsen tenderade kurserna ned­åt
belagt sedan 1627; av lat. ten´dere 'spänna; sträcka; sträva'; jfr ur­sprung till intendent; pretendera
tenderatenderande, tendens