publicerad: 2021  
tolka tolkade tolkat
verb
[tål`-]
1 ut­läsa och i ord ut­trycka (egentlig) inne­börd av något som är ut­tryckt i dunkla el. mång­tydiga ord el. på annat svår­begripligt sätt
någon tolkar något (sätt)
tolka Bibeln; hur skulle de tolka hans gåt­fulla ord?; det var svårt att tolka hennes leende; en huvud­uppgift för jurister är att tolka lagen
ofta med inne­börden an­given
någon tolkar något/sats (som något)
någon tolkar något (som något)
någon tolkar sats (som något)
han tolkade deras tystnad som ett med­givande
äv. med av­seende på egna upp­levelser eller dylikt ut­trycka i ord
han kunde inte tolka sina känslor
äv. om att icke-språkligt ut­trycka inne­börden i något
dirigenten tolkade symfonin rätt originellt
belagt sedan 1735
2 (muntligt) över­sätta från ett språk till ett annat; särsk. när det sker i an­slutning till (det muntliga) fram­förandet på ur­sprungs­språket
SE tolk
någon tolkar (något) (från något) (till något)
han tolkade den ryske gästens tal
äv. om att över­sätta någon text vars inne­håll är mång­tydigt el. dunkelt, sär­skilt lyrik och dylikt
den kinesiska dikt­cykeln är tolkad till svenska via de engelska och tyska över­sättningarna
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska tholka
3 bli dragen på cykel, skidor eller släde efter motor­fordon el. häst; särsk. i militära samman­hang
någon/något tolkar (efter något)
någon tolkar (efter något)
något tolkar (efter något)
belagt sedan 1831; av samiska tålko 'åka skidor efter ren'
tolkatolkande, tolkning