publicerad: 2021  
uppsägning upp­sägningen upp­sägningar
upp|­säg·ning·en
substantiv
upp`sägning [-säg-]långt ä el. [-säj-]
formell åt­gärd som inne­bär att en arbets­givare en­sidigt upp­häver arbets­tagares an­ställning
uppsägningsskydd; uppsägningstid; massuppsägning
uppsägning (av någon)
100-tals an­ställda fick varsel om upp­sägning
ibland äv. uppsägningstid
i vill­koren in­gick tre månaders upp­sägning
äv. om varje åt­gärd där en­dera parten en­sidigt upp­häver ett av­tal, sär­skilt hyres- el. låneavtal
uppsägningsräkning
upp­sägning av hyres­kontraktet
belagt sedan 1681