publicerad: 2021  
1ära äran
är·an
substantiv
ä`ra
1 ofta något hög­tidligt (högt) an­seende som upp­nås genom beröm­värda handlingar förr särsk. genom visad tapperhet; vanligen betraktat som ett bestående värde
äran (av/för något/att+verb/sats)
äran (av något)
äran (av sats)
äran (av att+verb)
äran (för något)
äran (för sats)
äran (för att+verb)
ära och rikedom; han drog ut i kriget för att vinna ära; med sina bragder höljde han sitt namn med ära; äran av segern till­kommer i första hand mål­vakten; NN tog åt sig hela äran av fram­gången
äv. något försvagat om mer till­fälligt personligt an­seende
spec. i fråga om moral
en ärans man
äv. med negativ betydelse, som förstärkande ut­tryck något ålderdomligt i bestämd form genitiv
en ärans knöl; ditt ärans nöt, var­för gjorde du så?
äv. i ett ut­tryck för starkt reserverad in­ställning
NN i all ära, men han räcker inte till i det här samman­hanget
bort­om all ära och redlighet i en av­lägsen av­krokutan civilisation och kultur: den lilla byn ligger långt bort­om all ära och redlighet
dagen till ära se dag
gå någons ära förnär kränka någondet gick hennes ära förnär att han talade ned­sättande om hushålls­arbete
med den äran på ett hedrande sättde belönade kultur­arbetarna fick svara för under­hållningen, vilket de gjorde med den äran
sätta en ära i något låta något vara av­görande för sin personliga hederdomarkåren har satt en ära i att domare ska vara generalister och kunna döma i alla typer av mål
ärans fält se fält
ärans och hjältarnas språk se språk
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska ära 'ära; aktning'; av lågtyska ere, även 'äktenskap'; jfr ur­sprung till förära
2 (hedersamt) till­fälle att visa upp­skattning för någon; särsk. i artighets­fraser
ärebetygelse; ärebevisning; äreport; äretitel; ärevarv
äran (att+verb)
jag har redan haft den äran (att bli presenterad); gör mig den äran att komma till mot­tagningen
äv. om ut­tryck för upp­skattning, sär­skilt som ut­rop eller dylikt
Gud ske pris och ära; ära vare Gud i höjden
(jag) har den äran (att gratulera) jag får gratulerahar den äran på födelse­dagen!
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
2ära ärade ärat
verb
ä`ra
visa (någon) hög upp­skattning på grund av beröm­värda handlingar eller dylikt
någon ärar någon
äras den som äras bör
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); till 1ära 1
äraärande