publicerad: 2021  
1över
preposition
ö´ver
1 i eller till ett läge högre upp än den punkt el. yta som fram­går av samman­hanget; ibland beträffande tämligen obestämt läge el. med bi­betydelse av förflyttning i våg­rätt led
en bro över älven; hoppa över staketet; en taklampa över mat­bordet; skugga med handen över ögonen; få tak över huvudet; ärmarna var upp­kavlade över arm­bågarna; ett berg på mer än 2 000 m över havs­ytan; de tunga molnen över slätten
ibland med bi­betydelse av in­riktning av intresse eller dylikt
hon satt lutad över böckerna
äv. med ton­vikt på den verksamhet som ut­övas från en högre position, sär­skilt våld eller dylikt; äv. bildligt
tigern kastade sig över sitt byte; innan de hade hunnit halv­vägs var regnet över dem
äv. beträffande läge som upp­fattas som högre, i verkligheten el. enl. konvention; spec. i olika fackspråkliga samman­hang
en vilse­ledande rubrik över artikeln
spec. beträffande högre läge på någon skala, sär­skilt i fråga om ut­sträckning, värde eller dylikt
JFR över-
han är över två meter lång; hon väger över 80 kilo; termometern visade över noll
äv. bildligt, sär­skilt beträffande abstrakt värde
hans ärlighet är höjd över all diskussion; hon kan inte lyfta blicken över vardags­sysslorna; en roman obetydligt över vecko­tidnings­nivå
över huvud (taget) se huvud
över hövan se hövan
över ända se ända
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Västra Vingåker, Södermanland); vanligen runform ufiR, fornsvenska ivir, yvir, öwer; gemensamt germanskt ord, besläktat med hyper-, super-; jfr även ymnig
2 i an­slutning till yttre sidan av visst före­mål etc.; ofta med bi­betydelse av skydd
MOTSATS 1under 2 JFR 2ovanpå
hon hade en kofta över klänningen; ett par galoscher att dra över skorna; hon hade bältet löst över höften
äv. för att an­ge rörelse i an­slutning till något någon gång i position efter huvud­ordet (substantivet
han strök med handen över piano­tangenterna; hon hade rest världen över
äv. i lägen som är fördelade på ytan av visst om­råde, före­mål etc.
hon hade fått ut­slag över hela kroppen; ett lager strimlad potatis över ansjovisen; torkan breder ut sig över slätten; banken har kontor över hela landet; före­taget är känt världen över
äv. beträffande (tänkt) rörelse med blicken ut­med hela syn­fältet
en lägenhet med ut­sikt över hamninloppet; han lät blicken svepa över lokalen
äv. bildligt
det var något bibliskt över scenen; skuggan av ett leende gick över det tunga an­siktet; han drar löje över sitt goda syfte
spec. i fråga om abstrakt (jämn) fördelning, ofta beträffande tid
sprida turnéerna över spelåret; en sanning som gäller över allt och i alla tider
över lag se lag
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
3 med passerande av visst mellanliggande om­råde, viss gräns etc.; med ton­vikt på förändring av position i mer el. mindre våg­rät led
överresa; överskeppning
en promenad längs Stor­gatan, över torget och förbi kyrkan; solens gång över himlen; hon vankade fram och till­baka över golvet; en ensam­segling över Atlanten; han gick över bord en stormig natt
äv. beträffande tänkt förflyttning
en högtrycks­rygg sträcker sig in över norra Skandinavien; vägen läggs över obebyggd mark; de bor en trappa upp över gården
äv. i fråga om gräns i tiden
klockan var redan en kvart över nio
äv. bildligt i fråga om mer el. mindre abstrakta gränser och förflyttningar
sälja över disk; kultur­utbyte över språkgränserna; hjälpa henne över svårigheterna; inte ett ord kom över hans läppar
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
4 med väg som leder genom viss plats etc., särsk. beträffande knut­punkt för mer el. mindre organiserad trafik; med ton­vikt på väg­valet etc. för själva förflyttningen
flyg­förbindelserna över Kastrup; de körde om­vägen över Rimbo för att hälsa på släktingar
äv. något ut­vidgat
malm­skeppningarna över Narvik; all export från Norr­land måste förr gå över Stock­holm
äv. bildligt beträffande abstrakt väg
följa varan från fabrikantledet över grossisten till detaljisten; en färgskala från senapsgult över ockra till en varm terra­kotta­färg
belagt sedan 1753
5 (från början) till slutet av viss tids­period; ibland med tanke på någon på­frestning eller dylikt under denna tid
klara sig över vintern; de har hyrt stugan över sommaren; ett av­tal som löper över tre år; de har gäster över vecko­slutet; han blev kvar hos henne över natten
ibland med tanke på ut­veckling eller dylikt under tids­perioden i fråga
kursen har stigit med 15 kronor över veckan
över en natt se natt
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Westmanna-Lagen
6 med direkt in­flytande eller på­verkan på någon el. något som är före­mål för styrning, makt­ut­övning eller dylikt
MOTSATS 1under 4 JFR 1över 1
härska över ett rike; ta befälet över bataljonen; ha kontroll över situationen; han basar över tio man
äv. mer abstrakt
vara herre över sin kropp
äv. all­männare, sär­skilt i fråga om verksamhet som ger in­flytande eller dylikt med (direkt) verkan mot
han vann över NN; ha upp­sikt över barnen
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
7 med an­ledning av viss (yttre) händelse etc. som orsakar någon reaktion eller dylikt
han var besviken över resultatet; hans bitterhet över miss­lyckandet; hennes förtjusning över upp­märksamheten; hon var stolt över sin här­stamning; hon grät över sin förlorade ungdom
belagt sedan ca 1420 Legenden om Gregorius af Armenien
8 med in­riktning på något som ut­gör före­mål för viss verksamhet etc.
klaga över dålig organisation; an­föra besvär över beslutet; han gjorde sig lustig över hennes dialekt; hon är klar över att hon måste byta jobb; grubbla över livs­frågorna; förbarma sig över de hem­lösa
ibland med negativ bi­betydelse i vissa ut­tryck
detta kommer att gå ut över hans karriär
äv. något ut­vidgat för att an­ge före­mål för tanke­mässig etc. verksamhet med in­riktning på den totala om­fattningen
föra statistik över skrivnings­resultaten; en lista över miss­tänkta; förteckning över inventarierna; en karta över trakten; en biografi över NN
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
2över
adverb
ö´ver
1 i riktning upp (från något) beträffande läge el. (vanligen) riktning
han fick en kalas­passning men sköt över
äv. med bi­betydelse av förstörelse
JFR ner 2
han körde över en fot­gängare
ofta bildligt, sär­skilt beträffande gynnsam position i kamp el. tävling
hemma­laget låg över hela andra halv­lek
spec. beträffande värde eller dylikt
de bjöd 10 000 för tavlan men några andra bjöd ty­värr över
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
2 med direkt an­slutning till yttre sidan (av något) särsk. beträffande något skyddande men äv. all­männare
överskölja; övervuxen
måla över plåt­skadan; han täckte över barnet med en extra filt; hon strök över vad hon hade skrivit
äv. mer abstrakt
försöka skyla över sitt miss­tag; stryka över och gå vidare
äv. för att an­ge (vanligen skadlig) ut­bredning eller dylikt i vissa ut­tryck
ån svämmade över
belagt sedan 1469 Heliga Mechtilds uppenbarelser
3 till den nya positionen (vid något) beträffande uppenbar förändring av position utan hän­syn till mellanliggande förflyttning etc.; ofta med under­förstått slutmål
överbringa; överflyttning; överföra
ta färjan över till Fin­land; lägga över rodret åt andra hållet; kan du räcka över saltet?; hon flyttade över till det andra bordet; de skickade över kontraktet för på­seende
ofta beträffande abstrakt förflyttning
vältra över an­svaret på andra; föra över pengarna till ett annat konto; sam­talet gled över på personliga frågor; och nu över till ett annat ämne
spec. i fråga om byte av ägare etc. el. annan funktion i vissa ut­tryck
ta över firman efter sin far; ta över partiledar­posten
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
4 till läget på andra sidan av viss avgränsning eller dylikt, särsk. beträffande så­dan som inte bör passeras
droppen som fick bägaren att rinna över; hon trampade över och fick hoppet under­känt
ofta mer abstrakt beträffande avgränsning i tiden etc.
hon jobbar över nästan varje kväll
spec. för att an­ge slut på verksamhet eller dylikt
JFR 2slut
värken ville inte gå över; hon kände att deras förhållande var över; faran är över; nu var livet över för honom
spec. äv. med ton­vikt på ute­lämnande av det mellanliggande i vissa ut­tryck
hon brukade hoppa över naturskildringarna i romanerna
belagt sedan mitten av 1300-talet Konung Magnus Erikssons Landslag
5 i konstruktion medkomma till besittning
var har du kommit över den jackan?; de kom över pengarna på ohederligt sätt
belagt sedan 1525
6 ofta i sammansättn. i riktningen som fram­går av samman­hanget
kränga över åt styr­bord; han kom sig aldrig för att resa dit över
belagt sedan ca 1385 Klosterläsning
7 som åter­stående del av något mer el. mindre värde­fullt som är under förbrukning etc.
JFR kvar 2
efter in­köpen hade han trettio kronor över; hon försöker spara men får ingen­ting över (på sin lön); det blev mat över till nästa dag
ofta mer abstrakt
han har ingen tid över för sin familj; hon hade än­nu krafter över; han har massor av idéer över
äv. med negativ betydelse beträffande någon el. något som inte kommer att in­gå i något positivt samman­hang vanligen i konstruktion medbli
han blir all­tid över när de väljer lag för fot­bollen
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
8 i vissa ut­tryck i behandlande eller förbättrande syfte beträffande visst ämne eller dylikt som är före­mål för (förnyad) tanke­mässig verksamhet
se över förslaget om försämrad sjuk­ersättning; jag måste nog tänka över saken en gång till
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen