SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ba`ra adverb inte mer än NollSYN.synonymendastsynonymenbartsynonym1blott det kom bara 15 personer till mötetäv.ingen annan än, ingen­ting annat än det är bara göte­borgare som förstår Kal- och Adahistorieräv. med ton­vikt på att ngt är föga anmärknings­värt, betydelse­fullt e.d.hej, det är bara jagäv. försvagat till utfyllnads­ord, särsk. i känslo­laddade ut­tryckdu skulle bara våga!se bara hur det kan gå!det är inte så bara (det)!det är inte så o­betydligtatt ta en högskole­examen, det är inte så bara det! vänta bara (tills ...)sevänta 1 sedan 1614jfr fornsv. bar ’bara’; trol. böjd form av 1bar, som upp­fattats som adv. och konj. Ordet bara är en s.k. fokuserare som normalt placeras o­medelbart före det som fokuseras: det kom bara några tusen turister till staden i år. Bara ut­trycker här att några tusen var ett litet an­tal i samman­hanget. Det händer dock att den regeln kommer i konflikt med an­dra ordföljdsregler. Sålunda är det naturligare att skriva det har bara kommit några tusen turister till staden i år än det har kommit bara några tusen turister till staden i år, trots att det senare är mer logiskt. Men språket är inte all­tid logiskt; jäm­för stilruta för dubbel, varandra.  Samma sak händer med många an­dra fokuserare, t.ex. nästan, knappt och drygt.
2ba`ra subjunktion under den enda (lättuppfyllda) förut­sättningen att NollSYN.synonym2blott JFRcohyponymsåframt hon kan bara hon villibl. i ut­tryck för stark önskanbara hon ville komma snart!sedan 1726se 1bara